TAILIEUCHUNG - Ebook Cơ học đất (Giản lược) - Dương Hồng Thẩm

Ebook Cơ học đất (Giản lược) do Dương Hồng Thẩm biên soạn cung cấp cho các bạn những kiến thức về đặc trưng cơ bản của đất, dòng lưu của nước trong đất - tính thấm và sự thấm, ứng suất địa tĩnh và sự phân bố ứng suất trong lòng đất, biến dạng (lún) của đất xây dựng, sức chịu tải của nền đất, áp lực ngang của đất nền tường chắn, ổn định của mái dốc. | DƯƠNG HONG THẨM Cơ HỌC ĐẤT GIẤN LƯỢC ĐH Mơ BC TPHCM 9 - 2004 LỜI NÓI ĐẦU Cuôn sách này được viết để phục vụ cho sinh viên nam thứ 2 ngành Xây Dựng Khôà Ky thuàt và Công nghê ĐH Mô TpHCM. Tác già viết cuôn sàch này vôi tư tưông chu đàô là xày dựng nôi dung càc chưông sàô chô ngựôi học cô thể phàt triển dàn thêô 3 mực đô Biết - Hiểu -Làm được gì sàu khi hôc xông tưng chưông. - Biết là từ nhưng chi tiết trông tưng đôàn tưng muc và tiểu muc càc phượng phàp ky thuàt tính tôàn .được chôn để nêu rà trông nôi chưông đô mà ngưôi hôc cô được kiến thưc. Biết là giài đôàn tiếp càn kiến thưc. - Hiểu là sự suy diển rà từ nhưng chi tiết đà viết trông tưng đôàn vàn vôi ngu y sàu Xà hôn là sự tư duy rut rà được ợ cấp đô càô hôn môt bàc sô vôi mưc đô Biết. Hiểu côn là sự mô rông đến nhưng ưng dung thưc tiến giúp phàn biết trưông hợp này vôi trưông hợp khàc nàng càô trí tưông tượng và suy luàn thếm càn kế chô đến khi thấu đàô càc vấn để củà kiến thưc. - Làm được gì sàu khi hôc xông tưng chưông là muc tiểu quàn trông sàu cung mà tàc già mông muôn ngưôi hôc đàt được. Đô là ky nàng tày nghế thu thuàt giài quyết càc yểu càu cuà bài tôàn để đi đến đàp sô thí du ky nàng ưôc tính đô lun cuà mông bàng phưông phàp này hôàc phưông phàp kià hôàc ky nàng đôc môt đô thị cô truc hôành thếô ty lể Lôgàrit. Vôi khôàng 200 tràng sàch và vôi nhàn để Cơ học đất giàn lược tàc già chưà muôn trình bày sàu càc ly thuyết tính tôàn càô nhưng ít sử dung chô công viêc hàng ngày cuà môt nhà ky thuàt hôàc biết chỉ đế biết. Càc thí du được chôn lôc và được thiết kế để ngưôi hôc gàn gũi vôi nhưng tình huông thưc tế trông đôi sông hàng ngày được tàc già đuc kết từ nhưng kinh nghiêm nhiếu nàm công tàc và nghiến cưu cuà mình. Nếu để y ngưôi hôc sế thấy càc thí du được giài quyết và thưông kếm giài thích kế biến rô ràng đôn vị tính và không cô nhiếu càc biến đôi phếp tôàn phếp thế trung giàn. Ngưôi hôc sế tưng bưôc đôc nghiến ngàm càc thí du chính mình làm càc phếp tôàn trung giàn đô và tiến đến cô khà nàng đôc làp .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN