TAILIEUCHUNG - Xây dựng forum với vBulletin toàn tập part 6

Mục "Quick Reply" chọn: "Yes, Click Not Required" và Lưu lại -- kết quả: B - Bật chế độ CHO PHÉP thành viên upload hình Avatar, định cỡ cho hình upload nhiều bạn hỏi vấn đề này, vì mò trong mấy chỗ "Image setting" hay "User picture" mà không thấy, rõ ràng đây là vấn đề về hình ảnh, nhưng thiết lập nằm trong chỗ "set permission" (đặt quyền hạn) cho nhóm thành viên (user group). - Ta vào "Admincp - Group (Nhóm) - Usergroup Manager" (chú ý là "user group" khác với " Social group" nhé) . | Mục Quick Reply chọn Yes Click Not Required và Lưu lại -- kết quả B - Bật chế độ CHO PHÉP thành viên upload hình Avatar định cỡ cho hình upload nhiều bạn hỏi vấn đề này vì mò trong mấy chỗ Image setting hay User picture mà không thấy rõ ràng đây là vấn đề về hình ảnh nhưng thiết lập nằm trong chỗ set permission đặt quyền hạn cho nhóm thành viên user group . - Ta vào Admincp - Group Nhóm - Usergroup Manager chú ý là user group khác với Social group nhé chọn 1 nhóm user rồi nhấn Tiếp tục vào set .