TAILIEUCHUNG - Tiểu luận: Nhân giống cây trồng in vitro

Trong chiến lược phát triển nông nghiệp hiện nay, việc nhân nhanh giống cây trồng bằng in vitro nhằm sản xuất giống cây trồng có chất lượng cao, sạch bệnh ngày càng được quan tâm và có nhiều thành tựu đáng kể. Giống cây trồng, vật nuôi nhân vô tính và chuyển gen mang những đặc điểm nông sinh quý giá | TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI KHOA: CÔNG NGHỆ SINH HỌC ****************** TIỂU LUẬN ĐỀ TÀI: " NHÂN GIỐNG CÂY TRỒNG IN VITRO" Giáo viên hướng dẫn: . Nguyễn Thị Lý Anh Nhóm sinh viên thực hiện: Thị Vân Anh Thị Dung Thùy Dương Thị Hồng Giang Thị Hòa (510245) Thị Hương (510248) Thị Liên (510265) Thị Vĩnh HÀ NỘI - 2/2009 MỤC LỤC: 1. Đặt vấn đề 2. Nội dung . Khái niệm nhân giống in vitro . Các phương pháp nhân giống vô tính . Quy trình nhân giống in vitro . Ứng dụng nhân nhanh in vitro . Quy trình nhân giống in vitro trên cây chuối . Khó khăn của kỹ thuật nhân giống in vitro 3. Kết luận 1. Đặt vấn đề: Trong chiến lược phát triển nông nghiệp hiện nay, việc nhân nhanh giống cây trồng bằng in vitro nhằm sản xuất giống cây trồng có chất lượng cao, sạch bệnh ngày càng được quan tâm và có nhiều thành tựu đáng kể. 1. Đặt vấn đề: Trên thế giới: Giống cây trồng , vật nuôi nhân vô tính và chuyển gen mang .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN