TAILIEUCHUNG - Xây dựng forum với vBulletin toàn tập part 3

- Template Header: Chèn lên trên cùng (hoặc dưới cùng): Code: - Template headinclude: Tìm đoạn: Code: Thay bằng: Code: Chọn Lưu lại (bước cài bộ gõ này có thể tiến hành trước cài giao diện tiếng Việt, tức là làm cái nào trước cũng được, không ảnh hưởng nhau - tuy nhiên nếu chưa có lang tiếng Việt thì nút sẽ là "Save")-Cái đoạn thay code này, Bạn có bao nhiều SKIN cần cài bộ gõ thì làm bấy nhiêu lần (tức là chúng ta sửa temp của skin nào thì bộ gõ có hiệu. | - Template Header Chèn lên trên cùng hoặc dưới cùng Code SCRIPT language Javascript src SCRIPT - Template headinclude Tìm đoạn Code meta http-equiv Content-Type content text html charset stylevar charset Thay bằng Code META HTTP-EQUIV Content-Type CONTENT text html charset UTF-8 script type text javascript src s script Chọn Lưu lại bước cài bộ gõ này có thể tiến hành trước cài giao diện tiếng Việt tức là làm cái nào trước cũng được không ảnh hưởng nhau - tuy nhiên nếu chưa có lang tiếng Việt thì nút sẽ là Save Cái đoạn thay code này Bạn có bao nhiều SKIN cần cài bộ gõ thì làm bấy nhiêu lần tức là chúng ta sửa temp của skin nào thì bộ gõ có hiệu lực ở skin đó Bước 2 Tiếp tục vào Admincp - vBulletin Options panel trên cùng Trong mục vBulletin Options bạn chọn phần Censorship Options nhấn Edit Setting. Trong mục Blank Character Stripper bạn xóa 160 173 u8205 u8204 u8237 u8238 và Save lại như hình trên. Tiếp tục vào Admincp - vBulletin Options panel trên cùng Chọn Message Posting Interface .