TAILIEUCHUNG - Chuẩn mực kiểm toán - Đợt 7

Tham khảo tài liệu 'chuẩn mực kiểm toán - đợt 7', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Cung cấp bởi BỘ TÀI CHÍNH Số 101 2005 QĐ-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 29 tháng 12 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH về việc ban hành và công bố bốn chuẩn mực kiểm toán Việt Nam đợt 7 BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH - Căn cứ Nghị định số 77 2003 NĐ-CP ngày 1 7 2003 của Chính phủ qui định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính - Căn cứ Nghị định số 105 2004 NĐ-CP ngày 30 3 2004 của Chính phủ về Kiểm toán độc lập Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và Kiểm toán Chánh Văn phòng Bộ QUYẾT ĐỊNH Điều 1 Ban hành bốn 04 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam đợt 7 có số hiệu và tên gọi sau đây 1. Chuẩn mực 260 - Trao đổi các vấn đề quan trọng phát sinh khi kiểm toán với Ban lãnh đạo đơn vị được kiểm toán 2. Chuẩn mực 330 - Thủ tục kiểm toán trên cơ sở đánh giá rủi ro 3. Chuẩn mực 505 - Thông tin xác nhận từ bên ngoài 4. Chuẩn mực 545 - Kiểm toán việc xác định và trình bày giá trị hợp lý. Điều 2 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định này áp dụng đối với dịch vụ kiểm toán độc lập báo cáo tài chính. Dịch vụ kiểm toán các thông tin tài chính khác và dịch vụ liên quan của Công ty kiểm toán được áp dụng theo quy định cụ thể của từng chuẩn mực. 1 Cung cấp bởi Điều 3 Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo. Điều 4 Kiểm toán viên và công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam có trách nhiệm triển khai thực hiện các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam ban hành tại Quyết định này trong hoạt động của mỗi công ty. Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và Kiểm toán Chánh văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn kiểm tra và thi hành Quyết định này. . Nơi nhận - Thủ tướng Phó Thủ tướng Chính phủ để báo cáo - Văn phòng TW Đảng - Văn phòng Chủ tịch nước - Văn phòng Quốc hội - Văn phòng Chính phủ - Tòa án NDTC tối cao - Viện Kiểm sát NDTC tối cao - Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp - Sở Tài chính Cục thuế các tỉnh .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN