TAILIEUCHUNG - Thẩm định dự án

Nướ c ta đang trong thi kỳ công nghiep hóa đât nướ c, kinh tê ngày càng phát trien rât sôi đong, nhiệp sông ngày càng cao nhưng không vì thê mà chúng ta lơ là viec chăm sóc sức khỏe cho người dân, mà chúng ta cân ph ải đẩy mạnh viec mở rộng các cơ s y tê tế đáp úng nhu câu không thể thiếu này của người dân. | Bai tap Lap chẩm dinh dö ón dẩu tö GVHD Nguyễn Nguyên Khang Bộ xây dựng TRƯỜNG CAO ĐẲNG XAY DỰNG SỐ 3 KHOA KINH TẾ BÀI TẬP LỚN LẬP VÀ THẢM ĐỊNH Dự ÁN ĐẦU TƯ Giao viên hướng dan NGUYEN NGUYÊN KHANG. ĐT 0905215402 Sinh viên thực hiên NGUYÊN THANH PHƯƠNG Lớp CO6KT1 Wêbsitê ĐT 0972562703 Đề Bệnh viện tư nhân Hoàng Vũ dự định sẽ đầu tư một phòng khám và điều trị mới. Vòng đời đầu tư là 10 năm. Với các số liệu đầu tư như sau 1. Chi phí đầu tư - Chi phí xây dựng - Chi phí thết bị 2. Nguồn vốn đầu tư Nguồn vốn Tỉ trọng Chi phí sử dụng vốn năm Vốn riêng 60 15 Vay dài hạn 20 14 Vay ngắn hạn 10 12 Nay trung hạn 10 13 3. Nguồn thu Loại điều trị Đơn giá Số lượng ngày Khám bệnh lượt 250 lượt Phẩu thuật ca 6 Nằm điều trị ngày 250 giường Đối với số lượt khám bệnh và ca phẩu thuật thì một tháng được tính 26 ngày một năm là 300 ngày. Đối với số lượt khám bệnh và ca phẩu thuật thì một tháng được tính 26 ngày công suất sử dụng giường bệnh trong năm đầu tiên là 70 năm 2 là 80 từ năm 3 trở đi là 90 . 4. Nhu cầu về nhân lực Vị trí công việc Số lượng Lương tháng 1. Quản lý - Giám đốc 1 - Phó giám đốc 2 - Quản lý khác 5 2. Bác sĩ khám điều trị 10 3. Bác sĩ phẩu thuật 3 4. Y tá kỹ thuật viên 20 động khác 10 5. Tiêu hao nguyên vật liệu. năng lượng 20 doanh thu 6. Chi phí xây dựng và chi phí thiết bị khấu hao đều trong 10 năm. Chi phí bảo trì máy móc thiết bị nhà xưởng hằng năm là 5 doanh thu. 7. Chi phí về sinh môi trường hằng năm là 5 doanh thu. 8. Thuế thu nhập doang nghiệp được miễn 3 năm đầu các năm tiếp theo được tính 28 . 9. Giảm tiền khám chữa bệnh cho người nghèo dự kiến hằng năm là 5 doanh thu. Bai tập Lập tham dịnh dự át dầu tö GVHD Nguyễn Nguyen Khang I. Hiện trạng Việt Nam và sự cần thiết phải đầu tư dự án Nước ta đang trong thời kỳ công nghiệp hóa đất nước kinh tế ngày càng phát triển rất sôi động nhịp sống ngày

TỪ KHÓA LIÊN QUAN