TAILIEUCHUNG - Chuẩn mực kiểm toán - Đợt 6

Tham khảo tài liệu 'chuẩn mực kiểm toán - đợt 6', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Cung cấp bởi BỘ TÀI CHÍNH --- --- Số 03 2005 QĐ-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 18 tháng 01 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH về việc ban hành và công bố sáu chuẩn mực kiểm toán Việt Nam đợt 6 BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH - Căn cứ Nghị định số 86 2002 NĐ-CP ngày 5 11 2002 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu to chức của Bộ cơ quan ngang Bộ - Căn cứ Nghị định số 77 2003 NĐ-CP ngày 01 7 2003 của Chính phủ quyđịnh chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu to chức của Bộ Tài chính - Căn cứ Nghị định số 105 2004 NĐ-CP ngày 30 3 2004 của Chính phủ về Kiểm toán độc lập Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và Kiểm toán Chánh Văn phòng Bộ QUYẾT ĐỊNH Điều 1 Ban hành sáu 06 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam đợt 6 có số hiệu và tên gọi sau đây 1. Chuẩn mực 402 - Các yếu tố cần xem xét khi kiểm toán đơn vị có sử dụng dịch vụ bên ngoài 2. Chuẩn mực 620 - Sử dụng tư liệu của chuyên gia 3. Chuẩn mực 710 - Thông tin có tính so sánh 4. Chuẩn mực 720 - Những thông tin khác trong tài liệu có báo cáo tài chính đã kiểm toán 5. Chuẩn mực 930 - Dịch vụ tổng hợp thông tin tài chính 6. Chuẩn mực 1000 - Kiểm toán báocáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành. Điều 2 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định này áp dụng đối với kiểm toán độc lập báo cáo tài chính và kiểm 1 Cung cấp bởi toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành. Dịch vụ kiểm toán các thông tin tài chính khác và dịch vụ liên quan của Công ty kiểm toán được áp dụng theo quy định cụ thể của từng chuẩn mực. Điều 3 Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo. Điều 4 Kiểm toán viên và Công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam có trách nhiệm triển khai thực hiện chuẩn mực kiểm toán Việt Nam trong hoạt động của mỗi Công ty. Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và Kiểm toán Chánh văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng

TỪ KHÓA LIÊN QUAN