TAILIEUCHUNG - Chuẩn mực kiểm toán - Đợt 5

Tham khảo tài liệu 'chuẩn mực kiểm toán - đợt 5', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Cung cấp bởi BỘ TÀI CHÍNH Số 195 2003 QĐ-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 28 tháng 11 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH về việc ban hành và công bố sáu chuẩn mực kiếm toán Việt Nam đợt 5 BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH - Căn cứ Nghị định số 86 2002 NĐ-CP ngày 5 11 2002 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu to chức của Bộ cơ quan ngang Bộ - Căn cứ Nghị định số 77 2003 NĐ-CP ngày 1 7 2003 của Chính phủ qui định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính - Căn cứ Nghị định số 07 CP ngày 29 1 1994 của Chính phủ ban hành Quy chế kiểm toán độc lập trong nền kinh tế quốc dân Để đáp ứng yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý kinh tế tài chính nâng cao chất lượng của kiểm toán độc lập trong nền kinh tế quốc dân Kiểm tra kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán độc lập lành mạnh hoá thông tin tài chính trong nền kinh tế quốc dân Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và Kiểm toán Chánh Văn phòng Bộ Tài chính QUYẾT ĐỊNH Điều 1 Ban hành sáu 06 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam đợt 5 có số hiệu và tên gọi sau đây 1. Chuẩn mực số 401 - Thực hiện kiểm toán trong môi trường tin học 2. Chuẩn mực số 550 - Các bên liên quan 3. Chuẩn mực số 570 - Hoạt động liên tục 4. Chuẩn mực số 800 - Báo cáo kiểm toán về những công việc kiểm toán đặc biệt 5. Chuẩn mực số 910 - Công tác soát xét báo cáo tài chính 6. Chuẩn mực số 920 - Kiểm tra thông tin tài chính trên cơ sở các thủ tục thoả thuận trước. 1 Cung cấp bởi Điều 2 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định này áp dụng đối với kiểm toán độc lập báo cáo tài chính. Dịch vụ kiểm toán các thông tin tài chính khác và dịch vụ liên quan của Công ty kiểm toán được áp dụng theo quy định cụ thể của từng chuẩn mực. Điều 3 Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 01 2004. Điều 4 Kiểm toán viên và Công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam có trách nhiệm triển khai thực hiện chuẩn mực kiểm toán Việt .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN