TAILIEUCHUNG - Chương 1: Kinh tế các nước tư bản chủ nghĩa

Sự phân công lao động xã hội tạo điều kiện ra đời nền kinh tế hàng hóa đó là phân công lao động giữa nông nghiệp và TCN, nảy sinh trong lòng xã hội phong kiến |

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN