TAILIEUCHUNG - Chuẩn mực kiểm toán - Đợt 4

Tham khảo tài liệu 'chuẩn mực kiểm toán - đợt 4', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Cung cấp bởi kiemtoan . Bộ Tài chính Số 28 2003 QĐ-BTC Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 14 tháng 3 năm 2003 Quyết định của bộ trưởng bộ tài chính về việc ban hành và công bố 05 chuẩn mực kiếm toán Việt Nam đợt 4 Bộ trưưởng bộ tài chính - Căn cứ Nghị định số 86 2002 NĐ-CP ngày 05 11 2002 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu to chức của Bộ cơ quan ngang Bộ - Căn cứ Nghị định số 178 CP ngày 28 10 1994 của Chính phủ về Nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính - Căn cứ Nghị định số 07 CP ngày 29 1 1994 của Chính phủ ban hành Quy chế kiểm toán độc lập trong nền kinh tế quốc dân Để đáp ứng yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý kinh tế tài chính nâng cao chất lượng của kiểm toán độc lập trong nền kinh tế quốc dân Kiểm tra kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán độc lập lành mạnh hoá thông tin tài chính trong nền kinh tế quốc dân Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán Chánh Văn phòng Bộ Tài chính Quyết định Điều 1 Ban hành năm 05 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam đợt 4 có số hiệu và tên gọi sau đây 1. Chuẩn mực số 220 - Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán 2. Chuẩn mực số 320 - Tính trọng yếu trong kiểm toán 3. Chuẩn mực số 501 - Bằng chứng kiểm toán bổ sung đối với các khoản mục và sự kiện đặc biệt 4. Chuẩn mực số 560 - Các sự kiện phát sinh sau ngày khoá sổ kế toán lập báo cáo tài chính 1 Cung cấp bởi kiemtoan . 5. Chuẩn mực số 600 - Sử dụng t liệu của kiểm toán viên khác. Điều 2 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam đợc ban hành kèm theo Quyết định này áp dụng đối với kiểm toán độc lập báo cáo tài chính. Dịch vụ kiểm toán các thông tin tài chính khác và dịch vụ liên quan của Công ty kiểm toán đợc áp dụng theo quy định cụ thể của từng chuẩn mực. Điều 3 Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 4 2003. Điều 4 Kiểm toán viên và Công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam có trách nhiệm triển khai thực hiện 05 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam ban hành theo Quyết định này trong hoạt động của

TỪ KHÓA LIÊN QUAN