TAILIEUCHUNG - Chuẩn mực kiểm toán - Đợt 3

Tham khảo tài liệu 'chuẩn mực kiểm toán - đợt 3', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Cung cấp bởi kiemtoan . QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ143 2001 QĐ-BTC NGÀY 21 THÁNG 12 Năm 2001 VỀ VIỆC BAN hÀnH và CÔNG BỐ SÁU CHUẨN MựC kiểm TOáN việt nam ĐỢT 3 BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH - Căn cứ Nghị định số 15 CP ngày 2 3 1993 của Chính phủ về Nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ cơ quan ngang Bộ - Căn cứ Nghị định số 178 CP ngày 28 10 1994 của Chính phủ về Nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính - Căn cứ Nghị định số 07 CP ngày 29 1 1994 của Chính phủ ban hành Quy chế kiểm toán độc lập trong nền kinh tế quốc dân Để đáp ứng yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý kinh tế tài chính nâng cao chất lượng của kiểm toán độc lập trong nền kinh tế quốc dân Kiểm tra kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán độc lập lành mạnh hoá thông tin tài chính trong nền kinh tế quốc dân Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán Chánh Văn phòng Bộ Tài chính QUYẾT ĐỊNH Điều 1 Ban hành sáu 06 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam có số hiệu và tên gọi sau đây 1. Chuẩn mực số 240 - Gian lận và sai sót 2. Chuẩn mực số 300 - Lập kế hoạch kiểm toán 3. Chuẩn mực số 400 - Đánh giá rủi ro và kiểm soát nội bộ 4. Chuẩn mực số 530 - Lấy mẫu kiểm toán và các thủ tục lựa chọn khác 5. Chuẩn mực số 540 - Kiểm toán các ước tính kế toán 6. Chuẩn mực số 610 - Sử dụng tư liệu của kiểm toán nội bộ. Điều 2 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định này áp dụng đối với kiểm toán độc lập báo cáo tài chính. Dịch vụ kiểm toán các thông tin tài chính khác và dịch vụ liên quan của Công ty kiểm toán được áp dụng theo quy định cụ thể của từng chuẩn mực. Điều 3 Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 01 2002. Cung cấp bởi kiemtoan . Điều 4 Kiểm toán viên và Công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam có trách nhiệm triển khai thực hiện chuẩn mực kiểm toán Việt Nam trong hoạt động của mỗi Công ty. Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán Chánh văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn kiểm tra và .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN