TAILIEUCHUNG - Chuẩn mực kiểm toán - Đợt 2a

Để tăng cường công tác quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định trong các doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tính đúng , trích đủ số khấu hao tài sản cố định vào chi phí kinh doanh,,, Chế độ này áp dụng cho công ty nhà nước, công ty trách nhiễm hữu hạn nhà nước có hai thành viên trở lên. | Cung cấp bởi kiemtoan . QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 219 2000 QĐ-BTC NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 2000 VỀ VIỆC BAN HÀNH VÀ CÔNG BỐ SÁU 06 CHUẨN MỰC kiểm toán việt nam ĐỢT 2 BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Nghị định số 15 CP ngày 2 3 1993 của Chính phủ về Nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ cơ quan ngang Bộ Căn cứ Nghị định số 178 CP ngày 28 10 1994 của Chính phủ về Nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính Căn cứ Nghị định số 07 CP ngày 29 01 1994 của Chính phủ ban hành Quy chế kiểm toán độc lập trong nền kinh tế quốc dân Để đáp ứng yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý kinh tế tài chính nâng cao chất lượng của kiểm toán độc lập trong nền kinh tế quốc dân Kiểm tra kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán độc lập lành mạnh hoá thông tin tài chính trong nền kinh tế quốc dân Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán Chánh Văn phòng Bộ Tài chính QUYẾT ĐỊNH Điều 1 Ban hành sáu 06 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam đợt 2 có số hiệu và tên gọi sau đây 1. Chuẩn mực số 250 - Xem xét tính tuân thủ pháp luật và các qui định trong kiểm toán báo cáo tài chính 2. Chuẩn mực số 310 - Hiểu biết về tình hình kinh doanh 3. Chuẩn mực số 500 - Bằng chứng kiểm toán 4. Chuẩn mực số 510 - Kiểm toán năm đầu tiên - Số dư đầu năm tài chính 5. Chuẩn mực số 520 - Quy trình phân tích 6. Chuẩn mực số 580 - Giải trình của Giám đốc. Điều 2 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định này áp dụng đối với hoạt động kiểm toán độc lập các báo cáo tài chính. Dịch vụ kiểm toán độc lập các thông tin tài chính khác và dịch vụ liên quan của Công ty kiểm toán được áp dụng theo quy định cụ thể của từng chuẩn mực. Cung cấp bởi kiemtoan . Điều 3 Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Điều 4 Kiểm toán viên và Công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam có trách nhiệm triển khai thực hiện chuẩn mực kiểm toán Việt Nam trong hoạt động của mỗi Công ty. Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị liên quan .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN