TAILIEUCHUNG - Prevalence of extended spectrum Β-Lactamase (ESBL) producing bacteria among the clinical samples in and around a Tertiary Care Centre in Nerul, Navi Mumbai, India

This study conducted in D Y Patil Hospital, Nerul, Navi Mumbai shows high prevalence of ESBL production among Gram negative bacteria. showed highest prevalence . . Colistin showed 100% sensitivity followed by Imipenem which showed . Prevalence of ESBL producers was more prevalent in urine sample among males than females. Timely administration of sensitive antibiotic and avoiding antibiotic abuse will help to lessen the burden of ESBL. | Prevalence of extended spectrum Β-Lactamase (ESBL) producing bacteria among the clinical samples in and around a Tertiary Care Centre in Nerul, Navi Mumbai, India

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.