TAILIEUCHUNG - Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11166-2:2015

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11166-2:2015 qui định các đặc tính cho thẻ định danh được định nghĩa trong Điều 4 và việc sử dụng các thẻ này trong trao đổi quốc tế. Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu đối với sọc từ kháng từ thấp (bao gồm mọi lớp phủ bảo vệ) trên thẻ định danh, kỹ thuật mã hóa và bộ ký tự mã hóa. Tiêu chuẩn này xem xét cả khía cạnh con người và máy móc và nêu rõ các yêu cầu tối thiểu. | Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11166-2 2015 TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11166-2 2015 ISO IEC 7811-2 2014 THẺ ĐỊNH DANH - KỸ THUẬT GHI - PHẦN 2 SỌC TỪ - KHÁNG TỪ THẤP Identification cards - Recording technique - Part 2 Magnetic stripe - Low coercivity Lời nói đầu TCVN 11166-2 2015 ISO IEC 7811-2 2014 hoàn toàn tương đương với ISO IEC 7811-2 2014. TCVN 11166-2 2015 ISO IEC 7811-2 2014 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN JTC 1 Công nghệ thông tin biên soạn Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Hiện nay bộ TCVN 11166 ISO IEC 7811 về Thẻ định danh - Kỹ thuật ghi gồm các tiêu chuẩn - Phần 1 Rập nổi - Phần 2 Sọc từ - Kháng từ thấp - Phần 6 Sọc từ - Kháng từ cao - Phần 7 Sọc từ - Kháng từ cao mật độ cao - Phần 8 Sọc từ - Kháng từ 51 7 kA m 650 Oe - Phần 9 Đánh dấu định danh xúc giác THẺ ĐỊNH DANH - KỸ THUẬT GHI - PHẦN 2 SỌC TỪ - KHÁNG TỪ THẤP Identification cards - Recording technique - Part 2 Magnetic stripe - Low coercivity 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định các đặc tính cho thẻ định danh được định nghĩa trong Điều 4 và việc sử dụng các thẻ này trong trao đổi quốc tế. Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu đối với sọc từ kháng từ thấp bao gồm mọi lớp phủ bảo vệ trên thẻ định danh kỹ thuật mã hóa và bộ ký tự mã hóa. Tiêu chuẩn này xem xét cả khía cạnh con người và máy móc và nêu rõ các yêu cầu tối thiểu. Kháng từ ảnh hưởng đến nhiều đại lượng được qui định trong tiêu chuẩn nhưng tiêu chuẩn này không qui định cho kháng từ. Tiêu chuẩn này đưa ra các tiêu chí để thẻ hoạt động không đề cập đến lượng sử dụng nếu có thì cần xem xét lượng thẻ trước khi thử nghiệm. Nếu không phù hợp với các tiêu chí qui định thì các bên liên quan nên thương lượng với nhau. ISO IEC 10373-2 qui định các thủ tục thử nghiệm để kiểm tra thẻ so với các thông số được qui định trong tiêu chuẩn này. CHÚ THÍCH Các giá trị số theo hệ đo lường SI và hoặc hệ đo lường Anh trong tiêu chuẩn này có thể được làm tròn do đó giá trị là phù hợp nhưng không chính xác bằng

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.