TAILIEUCHUNG - Bài giảng Tối ưu hóa trong thiết kế cơ khí: Chương 3 - ĐH Công nghiệp TP.HCM

Bài giảng "Tối ưu hóa trong thiết kế cơ khí - Chương 3: Tối ưu hàm nhiều biến số không có ràng buộc" cung cấp cho người học các kiến thức: Tối ưu hàm nhiều biến không ràng buộc, cách xác định dấu của các ma trận Hessian,. . | Bài giảng Tối ưu hóa trong thiết kế cơ khí: Chương 3 - ĐH Công nghiệp Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh Khoa Công nghệ Cơ khí CHƯƠNG 03: TỐI ƯU HÀM NHIỀU BIẾN SỐ KHÔNG CÓ RÀNG BUỘC Thời lượng: 3 tiết 2 Tối ưu hàm nhiều biến không ràng buộc f x , x x1 , x2 , , xn Tìm các điểm cực trị (Extreme points) và các điểm “Yên ngựa” (Saddle points) của hàm. T f f f Giải hệ phương trình f x 0 Gradient = 0: x1 x2 xn x 1 x 1 x 1 1 T xn 1 2 Giả sử có m nghiệm m m m m T x x x xn 1 2 3 Tối ưu hàm nhiều biến không ràng buộc 2 f 2 f 2 f x1 2 x1 x2 x1 xn 2 f 2 f 2 f Tính ma trận Hessian tại một điểm bất kz x2 x1 H x22 x2 xn 2 f 2 f f 2 x x xn x2 xn2 n 1 Tính ma trận Hessian tại m H x ; H x ; 1 2 ; H x m điểm nghiệm ở bước 1. Dựa vào dấu của các ma trận Hessian tại các điểm để xác định cực trị hay điểm yên 4 Tối ưu hàm nhiều biến không ràng buộc a11 a12 a1n Giả sử ma trận Hessian tại a a22 a2 n điểm nghiệm i có dạng H x i 21 ; i 1m an1 an 2 ann Tính định thức của n ma trận thành phần: a11 a12 a1n a11 a12 a13 a a11 a12 a22 a2 n A1 a11 A2 A3 a21 a22 a23 An 21 a21 a22 a31 a32 a33 an1 an 2 ann 1. Nếu tất cả A1, A2, , An > 0 thì ma trận [H] > 0 x(i) – cực tiểu 2. Nếu dấu của Aj là (–1)j (j=1n) thì [H] < 0 x(i) – cực đại 3. Nếu một vài Aj > 0 và 1 vài cái Aj < 0 hoặc = 0 x(i) – Điểm yên 5 Điểm yên (Saddle Point) 6 Tối ưu hàm nhiều biến không ràng buộc Cho 2 vật rắn không ma sát A, B liên kết bởi 3 lò xo đàn hồi với độ cứng lần lượt là k1, k2, k3. Các lò xo ở vị trí tự nhiên (không co – giãn) khi P=0. Với P≠0 hãy tìm các chuyển vị x1, x2 theo nguyên l{ cực tiểu thế năng. Năng lượng biến dạng công của Thế năng của

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.