TAILIEUCHUNG - Nhà đầu tư ra quyết định thông qua mô hình phát hiện hành vi quản trị lợi nhuận trong bối cảnh khởi nghiệp tại Việt Nam

Nghiên cứu này nhằm tìm ra mô hình phù hợp với thị trường Việt Nam nhằm đánh giá hành vi quản trị lợi nhuận. Kết quả nghiên cứu có ý nghĩa đối với các công ty, nhà đầu tư, cơ quan quản lý trong việc đánh giá hành vi quản trị lợi nhuận của doanh nghiệp và hàm ý cho các nhà khởi nghiệp. | Nhà đầu tư ra quyết định thông qua mô hình phát hiện hành vi quản trị lợi nhuận trong bối cảnh khởi nghiệp tại Việt Nam NHÀ ĐẦU TƯ RA QUYẾT ĐỊNH THÔNG QUA MÔ HÌNH PHÁT HIỆN HÀNH VI QUẢN TRỊ LỢI NHUẬN TRONG BỐI CẢNH KHỞI NGHIỆP TẠI VIỆT NAM Anh Thư Khoa Tài Chính-Kế Toán, ĐH Nguyễn Tất Thành Tóm tắt Vấn đề khởi nghiệp đang được sự quan tâm từ các nhà đầu tư, quỹ đầu tư, trong đó, quản trị lợi nhuận hiệu quả là một vấn đề cấp thiết. Trên thực tế, các nhà khởi nghiệp cũng bối rối trong vấn đề uy tín của đối tác, khách hàng trên thị trường thường có xu hướng thao túng lợi nhuận đạt được trong quá trình kinh doanh. Nghiên cứu này nhằm tìm ra mô hình phù hợp với thị trường Việt Nam nhằm đánh giá hành vi quản trị lợi nhuận. Kết quả nghiên cứu có ý nghĩa đối với các công ty, nhà đầu tư, cơ quan quản lý trong việc đánh giá hành vi quản trị lợi nhuận của doanh nghiệp và hàm ý cho các nhà khởi nghiệp. Từ khóa: hành vi quản trị lợi nhuận, đầu tư. Abstract Start-up is of interest from investors, investment funds, which earnings management behavior is the problem. In fact, these entrepreneurs also confused on the issue of the reputation partners and customers in the market tend to manipulate the profit reached in the business process. This study aims to find suitable models for Vietnam market to assess earnings management. The study results have implications for companies, investors, authorities in assessing the earnings management behavior and implications for start-up. Keywords: earnings management, investment. 1. GIỚI THIỆU Trong bối cảnh hiện nay, vấn đề sở hữu và quản lý ngày trở nên tách biệt như chúng ta biết tới đó là lý thuyết đại diện. Sự tách biệt giữa sở hữu doanh nghiệp (DN) và quản lý DN, sẽ mang đến rất nhiều thuận lợi như việc chuyển nhượng quyền sở hữu không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của DN, khi thuê được những nhà quản lý chuyên nghiệp đảm bảo thực hiện mục tiêu của DN. Tuy nhiên việc .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.