TAILIEUCHUNG - Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Khoa học: Lý thuyết đồ thị với các bài toán phổ thông

Luận văn "Lý thuyết đồ thị với các bài toán phổ thông" đưa đến sự sáng tạo trong cách nhìn nhận bài toán và lập luận cách giải dưới con mắt của lý thuyết đồ thị. | Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Khoa học: Lý thuyết đồ thị với các bài toán phổ thông ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ———– NGUYỄN THỊ MINH THƯƠNG LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ VỚI CÁC BÀI TOÁN PHỔ THÔNG TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC HÀ NỘI - 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ———– NGUYỄN THỊ MINH THƯƠNG LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ VỚI CÁC BÀI TOÁN PHỔ THÔNG Chuyên ngành: Phương pháp toán sơ cấp Mã số: LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Người hướng dẫn khoa học: Đặng Huy Ruận HÀ NỘI - 2015 Mục lục Lời nói đầu 3 1 Đại cương về đồ thị 4 Định nghĩa đồ thị . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Một số dạng đồ thị đặc biệt . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Bậc của đỉnh đồ thị . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Bậc của đỉnh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Nửa bậc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Một số tính chất . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Xích, chu trình, đường, vòng . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Xích, chu trình . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Đường, vòng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Một số tính chất . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Đồ thị liên thông . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Định nghĩa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Tính chất . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Số ổn định trong, số ổn định ngoài . . . . . . . . . . . . 7 Số ổn định trong . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Số ổn định ngoài . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Các thuật toán tìm số ổn định trong, số ổn định ngoài. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Nhân của đồ thị và ứng dụng vào trò chơi . . . . . . . . 9 Định nghĩa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Tính chất . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.