TAILIEUCHUNG - Đánh giá tải lượng ô nhiễm phát sinh từ các hoạt động kinh tế xã hội trong lưu vực sông Cầu tại các tỉnh Bắc Cạn, Thái Nguyên, Bắc Giang và Bắc Ninh

Nguồn nước sông Cầu là nguồn cung cấp nước chính cho việc sử dụng trong sinh hoạt, công nghiệp, nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, chế độ dòng chảy và chất lượng nước của lưu vực sông (LVS) Cầu đã và đang bị ảnh hưởng bởi nhiều hoạt động kinh tế - xã hội (KT-XH) trong vùng lưu vực. | Đánh giá tải lượng ô nhiễm phát sinh từ các hoạt động kinh tế xã hội trong lưu vực sông Cầu tại các tỉnh Bắc Cạn, Thái Nguyên, Bắc Giang và Bắc Ninh KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ĐÁNH GIÁ TẢI LƯỢNG Ô NHIỄM PHÁT SINH TỪ CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ - XÃ HỘI TRONG LƯU VỰC SÔNG CẦU TẠI CÁC TỈNH BẮC CẠN, THÁI NGUYÊN, BẮC GIANG VÀ BẮC NINH Phạm Thị Thu Hà* (1) Nguyễn Văn Tâm Hà Ngọc Hiến (2) Bùi Huy Hoàng TÓM TẮT Nguồn nước sông Cầu là nguồn cung cấp nước chính cho việc sử dụng trong sinh hoạt, công nghiệp, nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, chế độ dòng chảy và chất lượng nước của lưu vực sông (LVS) Cầu đã và đang bị ảnh hưởng bởi nhiều hoạt động kinh tế - xã hội (KT-XH) trong vùng lưu vực. Nghiên cứu này đã ước tính tải lượng ô nhiễm phát sinh từ các hoạt động KT-XH trong LVS Cầu trên cơ sở các số liệu thu thập được và từ niên giám thống kê năm 2014, 2015, 2016 của các tỉnh Bắc Cạn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh. Phương pháp tính toán được sử dụng là phương pháp đánh giá nhanh (rapid assessment method) tải lượng ô nhiễm của các nguồn ô nhiễm khác nhau. Kết quả nghiên cứu cho thấy, mỗi ngày, sông Cầu nhận khoảng 634 tấn COD, 357 tấn BOD5 , 127 tấn Tổng N, 33 tấn Tổng P từ các nguồn thải điểm công nghiệp và nguồn thải phân tán như sinh hoạt, chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng thủy sản. tại các tỉnh nghiên cứu thuộc LVS Cầu. Chăn nuôi được xem là nguồn ô nhiễm chính, khoảng 50% tải lượng ô nhiễm ở khu vực nghiên cứu được đóng góp bởi chăn nuôi. Sau đó, tải lượng ô nhiễm được phân bổ cho các tiểu lưu vực của sông Cầu để đánh giá thực chất các nguồn thải được tiếp nhận bởi sông Cầu và phục vụ cho việc thiết lập mô hình mô phỏng chất lượng nước cho LVS. Kết quả tính toán cho thấy, chất lượng nước sông Cầu đã và đang chịu áp lực lớn từ các hoạt động KT-XH của lưu vực, cần có các biện pháp quản lý và xử lý các nguồn thải này để giảm tải cho sông Cầu. Từ khóa: Tải lượng ô nhiễm, lưu .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.