TAILIEUCHUNG - Quyết định 2411/2019/QD-UBND tỉnh Bắc Kạn

Quyết định 2411/2019/QD-UBND Ban hành kèm theo Quyết định này Định mức xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt tại Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt bằng công nghệ thiêu hủy (công nghệ lò đốt BD-ANPHA) công suất của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Môi trường Bắc Kạn. | Quyết định 2411/2019/QD-UBND tỉnh Bắc Kạn ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH BẮC KẠN Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc ­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 2411/QĐ­UBND Bắc Kạn, ngày 03 tháng 12 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỊNH MỨC XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT BẰNG CÔNG NGHỆ ĐỐT TẠI NHÀ MÁY XỬ LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT BẰNG CÔNG NGHỆ THIÊU HỦY (CÔNG NGHỆ LÒ ĐỐT BD­ANPHA) CÔNG SUẤT CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MÔI TRƯỜNG BẮC KẠN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Căn cứ Nghị định số: 32/2019/NĐ­CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; Căn cứ Nghị định số: 38/2015/NĐ­CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về Quản lý chất thải và phế liệu; Căn cứ Thông tư số: 14/2017/TT­BXD ngày 28/12/2017 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị; Căn cứ Văn bản số: 33/BXD­KTXD ngày 09/7/2019 của Bộ Xây dựng về ý kiến về định mức xử lý chất thải rắn sinh hoạt; Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số: 1931/TTr­SXD ngày 27/11/2019, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Định mức xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt tại Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt bằng công nghệ thiêu hủy (công nghệ lò đốt BD­ ANPHA) công suất của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Môi trường Bắc Kạn. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn; Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đinh Quang Tuyên ĐỊNH MỨC .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.