TAILIEUCHUNG - Effect of phosphorus levels through integrated nutrient management (INM) packages on nutrient content in various parts of the crop

A field experiment was conducted to investigate the effect of phosphorus levels through integrated nutrient management (INM) packages on nutrient content during the kharif2015-16 under rainfed condition at College of Agriculture, University of Agricultural and Horticultural Sciences, Shivamogga, Karnataka,. | Effect of phosphorus levels through integrated nutrient management (INM) packages on nutrient content in various parts of the crop

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.