TAILIEUCHUNG - Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11165:2015

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11165:2015 qui định các đặc tính đối với thẻ định danh được định nghĩa tại Điều 4 và việc sử dụng các thẻ này trong trao đổi quốc tế. Tiêu chuẩn này qui định các đặc tính vật lý của thẻ định danh, bao gồm vật liệu thẻ, cấu trúc, đặc tính và kích thước của thẻ. ISO/IEC 10373-1 qui định các thủ tục thử nghiệm để kiểm tra thẻ so với các thông số được qui định trong tiêu chuẩn này. Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu đối với thẻ được sử dụng để định danh có xem xét đến các khía cạnh con người và máy móc và đưa ra các yêu cầu tối thiểu. | Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11165 2015 TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11165 2015 ISO IEC 7810 2003 WITH AMENDMENT 1 2009 AND AMENDMENT 2 2012 THẺ ĐỊNH DANH - ĐẶC TÍNH VẬT LÝ Identification cards - Physical characteristics Lời nói đầu TCVN 11165 2015 ISO IEC 7810 2003 with Amd 1 2009 and Amd 2 2012 hoàn toàn tương đương với ISO 7810 2003 và hai phần bổ sung ISO IEC 7810 2003 Amd 1 2009 và ISO IEC 7810 2003 2012. TCVN 11165 2015 ISO IEC 7810 2003 with Amd 1 2009 and Amd 2 2012 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN JTC 1 Công nghệ thông tin biên soạn Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. THẺ ĐỊNH DANH - ĐẶC TÍNH VẬT LÝ Identification cards - Physical characteristics 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định các đặc tính đối với thẻ định danh được định nghĩa tại Điều 4 và việc sử dụng các thẻ này trong trao đổi quốc tế. Tiêu chuẩn này qui định các đặc tính vật lý của thẻ định danh bao gồm vật liệu thẻ cấu trúc đặc tính và kích thước của thẻ. ISO IEC 10373-1 qui định các thủ tục thử nghiệm để kiểm tra thẻ so với các thông số được qui định trong tiêu chuẩn này. Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu đối với thẻ được sử dụng để định danh có xem xét đến các khía cạnh con người và máy móc và đưa ra các yêu cầu tối thiểu. Tiêu chuẩn này đưa ra các tiêu chí để thẻ hoạt động không đề cập đến lượng sử dụng nếu có thì cần xem xét lượng thẻ trước khi thử nghiệm. Nếu không phù hợp với các tiêu chí đã qui định thì các bên liên quan nên thương lượng với nhau. CHÚ THÍCH 1 Các giá trị số theo hệ đo lường SI và hoặc hệ đo lường Anh trong tiêu chuẩn này có thể được làm tròn do đó giá trị là phù hợp nhưng không chính xác bằng nhau. Có thể sử dụng hệ đo lường khác nhưng không nên dùng lẫn hoặc chuyển đổi lẫn nhau. Thiết kế ban đầu sử dụng hệ thống đo lường Anh. CHÚ THÍCH 2 Thẻ mỏng linh hoạt không thuộc phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn này. 2 Sự phù hợp Thẻ định danh phù hợp với tiêu chuẩn này nếu thẻ định danh đó đáp ứng tất cả các yêu cầu bắt .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.