TAILIEUCHUNG - Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Khoa học môi trường: Nghiên cứu phân loại mức độ ô nhiễm nƣớc thải một số cụm công nghiệp ở thành phố Hải Phòng và đề xuất giải pháp giảm thiểu

Luận văn trên cơ sở lựa chọn 05 KCN nói trên và một số doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi 05 KCN làm đối tượng nghiên cứu, một số giải pháp cải tiến công nghệ nhằm giảm thiểu ô nhiễm sẽ được đề xuất trong khuôn khổ Luận văn này đã được đề xuất với mong muốn đóng góp một phần nhỏ vào công tác quản lý, bảo vệ môi trường nước tại các KCN trên địa bàn cả nước nói chung và Hải Phòng nói riêng. | Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Khoa học môi trường: Nghiên cứu phân loại mức độ ô nhiễm nƣớc thải một số cụm công nghiệp ở thành phố Hải Phòng và đề xuất giải pháp giảm thiểu ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ------------***------------ LÊ THỊ VINH NGHIÊN CỨU PHÂN LOẠI MỨC ĐỘ Ô NHIỄM NƢỚC THẢI MỘT SỐ CỤM CÔNG NGHIỆP Ở THÀNH PHỐ HẢI PHÕNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU Chuyên ngành: Khoa học Môi trường Mã số: 608502 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ – CHUYÊN NGÀNH KHOA HỌC MÔI TRƢỜNG Hà Nội - 2013 CÔNG TRÌNH ĐƢỢC HOÀN THÀNH TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Quang Trung Phản biện 1: PGS. TS Nguyễn Thị Hà Phản biện 2: TS. Trịnh Văn Tuyên Luận văn sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ họp tại Phòng 403, nhà T2, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN, số 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội Vào hồi : 17 giờ 30 phút ngày 02 tháng 05 năm 2013 Trang ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ THUẬT NGỮ BOD Nhu cầu ô xy sinh hóa BTNMT Bộ Tài nguyên Môi trường CHXHCN Cộng hòa xã hội chủ nghĩa CN Công nghiệp CCN Cụm công nghiệp COD Nhu cầu ô xy hóa học CTNH Chất thải nguy hại KCN Khu công nghiệp ÔNMT Ô nhiễm môi trường ÔNNTCN Ô nhiễm nước thải công nghiệp QCVN Quy chuẩn Việt Nam TSS Tổng hàm lượng chất lơ lửng TXLNT Trạm xử lý nước thải UBND Ủy ban Nhân dân Trang iii MỞ ĐẦU Theo nguồn [1], tính đến hết năm 2009, cả nước có khoảng 249 KCN. Trong đó mới chỉ có các KCN đi vào hoạt động có công trình xử lý nước thải tập trung, tuy nhiên nhiều công trình hoạt động thực tế lại rất kém. Ngoài ra, hàng trăm cụm, điểm công nghiệp được UBND các tỉnh, thành phố quyết định thành lập. Hải Phòng là Thành phố cảng lớn nhất miền Bắc (Cảng Hải Phòng) và công nghiệp ở Vùng duyên hải Bắc Bộ. Hải Phòng là thành phố lớn thứ 3 của Việt Nam sau Chí Minh, Hà Nội. Hải Phòng còn là 1 trong 5 thành phố trực .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.