TAILIEUCHUNG - A case report of acute pancreatitis associated with pancreaticobiliary maljunction

Pancreaticobiliary maljunction (PBM) is a rare congenital anomaly and possess potential risk of cancer. Pancreaticobiliary maljunction (PBM) is a rare congenital anomaly and possess potential risk of cancer. | A case report of acute pancreatitis associated with pancreaticobiliary maljunction

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.