TAILIEUCHUNG - Vị thế năng lực cạnh tranh của tỉnh Bến Tre so với các tỉnh trong khu vực phía Nam

Bài viết này chủ yếu phân tích các vấn đề về (1) vị thế năng lực cạnh tranh của tỉnh Bến Tre trong việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài so với các tỉnh khác trong khu vực phía Nam và (2) phân tích năng lực về quy mô sản xuất của doanh nghiệp trong tỉnh Bến Tre. | Vị thế năng lực cạnh tranh của tỉnh Bến Tre so với các tỉnh trong khu vực phía Nam VỊ THẾ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA TỈNH BẾN TRE SO VỚI CÁC TỈNH TRONG KHU VỰC PHÍA NAM Anh1, . & Hòa2, . (2016) Tóm tắt3 Năng lực cạnh tranh đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế, nó biểu hiện ở hai cấp độ khác nhau từ vi mô (doanh nghiệp) đến vĩ mô (địa phương, quốc gia), trong đó việc xác định vị thế năng lực cạnh tranh cấp vĩ mô đóng vai trò đầu tàu dẫn dắt các chủ thể kinh tế trong khu vực tăng trưởng và phát triển. Trong bối cảnh và điều kiện kinh tế của tỉnh Bến Tre, bài viết này chủ yếu phân tích các vấn đề về (1) vị thế năng lực cạnh tranh của tỉnh Bến Tre trong việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài so với các tỉnh khác trong khu vực phía Nam và (2) phân tích năng lực về quy mô sản xuất của doanh nghiệp trong tỉnh Bến Tre. Để trả lời cho vấn đề thứ nhất, kết quả nghiên cứu cho thấy rằng tỉnh năng lực hút vốn đầu tư nước ngoài của tỉnh Bến Tre xếp hạng thứ 13/19 trong số 19 tỉnh thuộc khu vực phía Nam, đồng thời tìm thấy được đặc thù chung về các yếu tố chưa đạt yêu cầu của khu vực phía Nam về thu hút vốn đầu tư: tiếp cận đất đai, tính minh bạch, chi phí không chính thức, đào tạo lao động và thiết chế pháp lý. Đối với vấn đề thứ hai nhằm đánh giá năng lực về quy mô sản xuất của tỉnh Bến Tre và kết quả cho thấy doanh nghiệp của tỉnh đang ở trạng thái thu hẹp quy mô sản xuất. Qua đó hai vấn đề trên, tỉnh Bến Tre cần tháo bỏ những nút thắt của vấn đề thứ nhất để tìm kiếm nguồn vốn đầu tư từ bên ngoài trong điều kiện khó khăn về ngân sách thông qua việc hoàn thiện cơ chế vận hành chính sách tài khóa và tiền tệ theo một lối đi riêng của tỉnh, từ đó tạo ra một động lực chủ đạo tăng trưởng và phát triển của tỉnh để dẫn dắt các chủ thể đang hoạt động của tỉnh tự nâng cao năng lực cạnh tranh của mình trong xu thế hội nhập. 1. Giới thiệu Việc xác định vị thế năng lực cạnh tranh cấp vĩ mô của tỉnh Bến .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.