TAILIEUCHUNG - TCVN 10607-1:2014

Tiêu chuẩn TCVN 10607-1:2014 xác định các thuật ngữ đảm bảo liên quan và xây dựng một tập có tổ chức của các khái niệm và mối quan hệ nhằm xây dựng một cơ sở cho kiến thức được chia sẻ qua các cộng đồng người dùng cho sự đảm bảo. Tiêu chuẩn này cung cấp cho người dùng thông tin về các tiêu chuẩn khác trong bộ TCVN 10607, bao gồm việc sử dụng kết hợp nhiều tiêu chuẩn. Khái niệm thiết yếu được đưa ra trong bộ tiêu chuẩn này là các đòi hỏi trong một trường hợp đảm bảo và sự hỗ trợ các đòi hỏi đó thông qua lập luận và bằng chứng. Các đòi hỏi này được đặt trong ngữ cảnh đảm bảo cho các đặc tính của hệ thống và phần mềm trong quy trình vòng đời của sản phẩm phần mềm hay hệ thống. | TCVN 10607-1 2014 TCVN 10607-1 2014 ISO IEC 15026-1 2013 KỸ THUẬT PHẦN MỀM VÀ HỆ THỐNG - ĐẢM BẢO PHẦN MỀM VÀ HỆ THỐNG - PHẦN 1 KHÁI NIỆM VÀ TỪ VỰNG Systems and software engineering - Systems and software assurance - Part 1 Concepts and vocabulary Lời nói đầu TCVN 10607-1 2014 hoàn toàn tương đương với ISO IEC 15026-1 2013. TCVN 10607-1 2014 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN JTC 1 Công nghệ thông tin biên soạn Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ TCVN 10607 ISO IEC 15026 Kỹ thuật phần mềm và hệ thống gồm các tiêu chuẩn sau - TCVN 10607-1 2014 ISO IEC 15026-1 2013 Kỹ thuật phần mềm và hệ thống - Đảm bảo phần mềm và hệ thống - Phần 1 Khái niệm và từ vựng - TCVN 10607-2 2014 ISO IEC 15026-2 2011 Kỹ thuật phần mềm và hệ thống - Đảm bảo phần mềm và hệ thống - Phần 2 Trường hợp đảm bảo - TCVN 10607-3 2014 ISO IEC 15026-3 2011 Kỹ thuật phần mềm và hệ thống - Đảm bảo phần mềm và hệ thống - Phần 3 Mức toàn vẹn hệ thống - TCVN 10607-4 2014 ISO IEC 15026-4 2012 Kỹ thuật phần mềm và hệ thống - Đảm bảo phần mềm và hệ thống - Phần 4 Đảm bảo trong vòng đời. KỸ THUẬT PHẦN MỀM VÀ HỆ THỐNG - ĐẢM BẢO PHẦN MỀM VÀ HỆ THỐNG - PHẦN 1 KHÁI NIỆM VÀ TỪ VỰNG Systems and software engineering - Systems and software assurance - Part 1 Concepts and vocabulary 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này xác định các thuật ngữ đảm bảo liên quan và xây dựng một tập có tổ chức của các khái niệm và mối quan hệ nhằm xây dựng một cơ sở cho kiến thức được chia sẻ qua các cộng đồng người dùng cho sự đảm bảo. Tiêu chuẩn này cung cấp cho người dùng thông tin về các tiêu chuẩn khác trong bộ TCVN 10607 bao gồm việc sử dụng kết hợp nhiều tiêu chuẩn. Khái niệm thiết yếu được đưa ra trong bộ tiêu chuẩn này là các đòi hỏi trong một trường hợp đảm bảo và sự hỗ trợ các đòi hỏi đó thông qua lập luận và bằng chứng. Các đòi hỏi này được đặt trong ngữ cảnh đảm bảo cho các đặc tính của hệ thống và phần mềm trong quy trình vòng đời của sản phẩm phần mềm hay hệ thống. Bộ TCVN

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.