TAILIEUCHUNG - Luận án Tiến sĩ Luật học: Phòng ngừa tội phạm ở các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Mục đích nghiên cứu của luận án là thông qua việc tiếp cận một cách có hệ thống và toàn diện về hoạt động phòng ngừa tội phạm ở các KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trên cả hai bình diện lí luận và thực tiễn, góp phần hoàn thiện lí luận về vấn đề này và đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả phòng ngừa tội phạm ở các KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thời gian tới. | Luận án Tiến sĩ Luật học: Phòng ngừa tội phạm ở các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI LÊ NGỌC QUẢNG PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM Ở CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI, NĂM 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI LÊ NGỌC QUẢNG PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM Ở CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI Ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm Mã số: 9 38 01 05 LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: . NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HOA HÀ NỘI, NĂM 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận án tiến sĩ “Phòng ngừa tội phạm ở các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai” là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu và tài liệu trong luận án là trung thực và chưa được công bố trong bất kì công trình nghiên cứu nào. Tất cả những tham khảo và kế thừa đều được trích dẫn và tham chiếu đầy đủ. Nghiên cứu sinh Lê Ngọc Quảng DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nội dung ANND : An ninh nhân dân ANTT : An ninh trật tự ANTQ : An ninh Tổ quốc CAND : Công an nhân dân CQĐT : Cơ quan điều tra CSĐTTP : Cảnh sát Điều tra tội phạm CSND : Cảnh sát nhân dân KCN : Khu công nghiệp MLBM : Mạng lưới bí mật NVCB : Nghiệp vụ cơ bản QLNN : Quản lí nhà nước TAND : Tòa án nhân dân TTATXH : Trật tự, an toàn xã hội UBND : Ủy ban nhân dân VKSND : Viện kiểm sát nhân dân VPPL : Vi phạm pháp luật MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU . 6 . Tình hình nghiên cứu và những vấn đề liên quan đến đề tài luận án. 6 . .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.