TAILIEUCHUNG - TCVN 10606-3:2014

Tiêu chuẩn này xác định các nguyên tắc đánh giá quá trình và các yêu cầu sự phù hợp cần thiết để đạt được mục đích của các Hồ sơ VSE đã xác định. Tiêu chuẩn này có thể được áp dụng cho tất cả Hồ sơ VSE và phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 10252-2 (ISO/IEC 15504-2). Tiêu chuẩn này có thể được sử dụng cho: đánh giá để ước lượng các khả năng của quá trình. Việc này thực hiện khi tổ chức mong muốn thực hiện việc đánh giá để thu nhận một hồ sơ quá trình về các quá trình đã được thực thi; . | TCVN 10606-3 2014 TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10606-3 2014 ISO IEC TR 29110-3 2011 KỸ THUẬT PHẦN MỀM - HỒ SƠ VÒNG ĐỜI CHO CÁC TỔ CHỨC RẤT BÉ - PHẦN 3 HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ Software engineering - Lifecycle profiles for Very Small Entities VSEs - Part 3 Assessment guide Lời nói đầu TCVN 10606-3 2014 hoàn toàn tương đương với ISO IEC TR 29110-3 2011. TCVN 10606-3 2014 do Ban Kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN JTC1 Công nghệ thông tin biên soạn Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ tiêu chuẩn TCVN 10606 ISO IEC 29110 Kỹ thuật phần mềm gồm các tiêu chuẩn sau - TCVN 10606-1 2014 ISO IEC TR 29110-1 2011 Kỹ thuật phần mềm - Hồ sơ vòng đời cho các tổ chức rất bé - Phần 1 Tổng quát - TCVN 10606-2 2014 ISO IEC 29110-2 2011 Kỹ thuật phần mềm - Hồ sơ vòng đời cho các tổ chức rất bé - Phần 2 Khung và sơ đồ phân loại - TCVN 10606-3 2014 ISO IEC TR 29110-3 2011 Kỹ thuật phần mềm - Hồ sơ vòng đời cho các tổ chức rất bé - Phần 3 Hướng dẫn đánh giá - TCVN 10606-4-1 2014 ISO IEC 29110-4-1 2011 Kỹ thuật phần mềm - Hồ sơ vòng đời cho các tổ chức rất bé - Phần 4-1 Đặc tả hồ sơ Nhóm hồ sơ chung - TCVN 10606-5-1-1 2014 ISO IEC TR 29110-5-1-1 2012 Kỹ thuật phần mềm - Hồ sơ vòng đời cho các tổ chức rất bé - Phần 5-1-1 Hướng dẫn quản lý và kỹ thuật Nhóm hồ sơ chung - Hồ sơ sơ khởi - TCVN 10606-5-1-2 2014 ISO IEC TR 29110-5-1-2 2012 Kỹ thuật phần mềm - Hồ sơ vòng đời cho các tổ chức rất bé - Phần 5-1-2 Hướng dẫn quản lý và kỹ thuật Nhóm hồ sơ chung - Hồ sơ cơ bản. Lời giới thiệu Nền công nghiệp phần mềm đã công nhận giá trị của Tổ chức rất bé VSE trong việc đóng góp các sản phẩm và dịch vụ đáng giá. Trong bộ tiêu chuẩn TCVN 10606 ISO IEC 29110 một VSE là một thực thể doanh nghiệp tổ chức phòng ban hoặc dự án có tối đa 25 người. Các VSE cũng phát triển và hoặc bảo trì phần mềm được sử dụng trong các hệ thống lớn hơn do đó thường được yêu cầu việc công nhận các VSE như là các nhà cung cấp phần mềm chất lượng cao. Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.