TAILIEUCHUNG - Tổ chức dạy học chủ đề stem “sử dụng ancol trong sản xuất hoa khô” nhằm phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh

Bài viết trình bày cấu trúc năng lực sáng tạo, quy trình thiết kế và tổ chức một hoạt động dạy học chủ đề STEM để phát triển năng lực sáng tạo. Kết quả thực nghiệm sư phạm chủ đề STEM “Sử dụng ancol trong sản xuất hoa khô” trên gần 200 học sinh lớp 11 trong dạy học nội dung hóa hữu cơ lớp 11 cho thấy năng lực sáng tạo của học sinh đã được phát triển. | Tổ chức dạy học chủ đề stem “sử dụng ancol trong sản xuất hoa khô” nhằm phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh TẠP CHÍ KHOA HỌC HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF EDUCATION TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH JOURNAL OF SCIENCE Tập 16, Số 11 (2019): 679-692 Vol. 16, No. 11 (2019): 679-692 ISSN: 1859-3100 Website: Bài báo nghiên cứu* TỔ CHỨC DẠY HỌC CHỦ ĐỀ STEM “SỬ DỤNG ANCOL TRONG SẢN XUẤT HOA KHÔ” NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SÁNG TẠO CHO HỌC SINH Lý Hải Đăng1,2, Thái Hoài Minh2*, Nguyễn Tiến Công2 1 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Thành phố Hồ Chí Minh 2 Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh * Tác giả liên hệ: Thái Hoài Minh – Email: minhth@ Ngày nhận bài: 19-8-2019; ngày nhận bài sửa: 16-10-2019; ngày duyệt đăng: 29-10-2019 TÓM TẮT Tổ chức dạy học các chủ đề STEM đã và đang được áp dụng rộng rãi ở trường phổ thông tại Việt Nam trong những năm gần đây. Thông qua giải quyết các vấn đề trong chủ đề STEM bằng việc vận dụng các kiến thức và kĩ năng ở nhiều lĩnh vực khác nhau, học sinh có cơ hội phát triển năng lực cốt lõi và năng lực chuyên môn, phù hợp với định hướng đổi mới căn bản giáo dục Việt Nam. Bài báo trình bày cấu trúc năng lực sáng tạo, quy trình thiết kế và tổ chức một hoạt động dạy học chủ đề STEM để phát triển năng lực sáng tạo. Kết quả thực nghiệm sư phạm chủ đề STEM “Sử dụng ancol trong sản xuất hoa khô” trên gần 200 học sinh lớp 11 trong dạy học nội dung hóa hữu cơ lớp 11 cho thấy năng lực sáng tạo của học sinh đã được phát triển. Thông qua việc trả lời các câu hỏi định hướng, học sinh có khả năng phát hiện và giải quyết các vấn đề thực tiễn. Bên cạnh đó, học sinh còn lựa chọn được phương án phù hợp và có ý tưởng cải tiến quy trình và sản phẩm. Từ khóa: STEM; hóa học hữu cơ; năng lực sáng tạo 1. Mở đầu Theo Ban Khoa học Quốc gia Hoa Kì vào năm 2007, hơn 80% nghề nghiệp đang phát triển ở quốc gia này phụ thuộc vào sự thành thạo về kiến .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.