TAILIEUCHUNG - TCVN 10606-2:2014

Tiêu chuẩn TCVN 10606-2:2014 đưa ra các khái nhiệm chính cho các hồ sơ kỹ thuật phần mềm cho VSE, và định nghĩa các thuật ngữ thông dụng cho tập văn bản tương ứng với hồ sơ VSE. Tiêu chuẩn này thiết lập một cách logic kèm theo sau định nghĩa và ứng dụng của hồ sơ. Tiêu chuẩn quy định các phần tử thông dụng cho tất cả các hồ sơ được chuẩn hóa (cấu trúc, sự phù hợp, đánh giá) và giới thiệu sơ đồ phân loại (chia mục) các hồ sơ TCVN 10606 (ISO/IEC 29110). | TCVN 10606-2 2014 TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10606-2 2014 ISO IEC 29110-2 2011 KỸ THUẬT PHẦN MỀM - HỒ SƠ VÒNG ĐỜI CHO CÁC TỔ CHỨC RẤT BÉ - PHẦN 2 KHUNG VÀ SƠ ĐỒ PHÂN LOẠI Software engineering - Lifecycle profiles for Very Small Entities VSEs - Part 2 Framework and taxonomy Lời nói đầu TCVN 10606-2 2014 hoàn toàn tương đương với ISO IEC 29110-2 2011. TCVN 10606-2 2014 do Ban Kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN JTC1 Công nghệ thông tin biên soạn Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ tiêu chuẩn TCVN 10606 ISO IEC 29110 Kỹ thuật phần mềm gồm các tiêu chuẩn sau - TCVN 10606-1 2014 ISO IEC TR 29110-1 2011 Kỹ thuật phần mềm - Hồ sơ vòng đời cho các tổ chức rất bé - Phần 1 Tổng quát - TCVN 10606-2 2014 ISO IEC 29110-2 2011 Kỹ thuật phần mềm - Hồ sơ vòng đời cho các tổ chức rất bé - Phần 2 Khung và sơ đồ phân loại - TCVN 10606-3 2014 ISO IEC TR 29110-3 2011 Kỹ thuật phần mềm - Hồ sơ vòng đời cho các tổ chức rất bé - Phần 3 Hướng dẫn đánh giá - TCVN 10606-4-1 2014 ISO IEC 29110-4-1 2011 Kỹ thuật phần mềm - Hồ sơ vòng đời cho các tổ chức rất bé - Phần 4-1 Đặc tả hồ sơ Nhóm hồ sơ chung - TCVN 10606-5-1-1 2014 ISO IEC TR 29110-5-1-1 2012 Kỹ thuật phần mềm - Hồ sơ vòng đời cho các tổ chức rất bé - Phần 5-1-1 Hướng dẫn quản lý và kỹ thuật Nhóm hồ sơ chung - Hồ sơ sơ khởi - TCVN 10606-5-1-2 2014 ISO IEC TR 29110-5-1-2 2012 Kỹ thuật phần mềm - Hồ sơ vòng đời cho các tổ chức rất bé - Phần 5-1-2 Hướng dẫn quản lý và kỹ thuật Nhóm hồ sơ chung - Hồ sơ cơ bản. Lời giới thiệu Nền công nghiệp phần mềm đã công nhận giá trị của Tổ chức rất bé VSE trong việc đóng góp các sản phẩm và dịch vụ đáng giá. Trong bộ tiêu chuẩn TCVN 10606 ISO IEC 29110 một VSE là một thực thể doanh nghiệp tổ chức phòng ban hoặc dự án có tối đa 25 người. Các VSE cũng phát triển và hoặc bảo trì phần mềm được sử dụng trong các hệ thống lớn hơn do đó thường được yêu cầu việc công nhận các VSE như là các nhà cung cấp phần mềm chất lượng cao. Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.