TAILIEUCHUNG - Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn công ty di động Telecom Lào

Luận văn trình bày các vấn đề lý luận cơ bản vốn, quản lý và hiệu quả sử dụng vốn của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường; đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại công ty di động Telecom Lào. | Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn công ty di động Telecom Lào Click Here & Upgrade Expanded Features PDF Unlimited Pages Documents Complete giáo d c và ào t o Tr ng i h c kinh t qu c dân **** . Souphaphone sanelath Nâng cao hi u qu s d ng v n t i công ty di ng telecom lào Lu n v n th c s kinh t Giáo viên h ng d n: V Duy Hào Hà N i-2007 Click Here & Upgrade Expanded Features PDF Unlimited Pages Documents Complete 1 IM U TÍNH C P THI T C A TÀI NGHIÊN C U n có vai trò c bi t quan tr ng trong ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p. Nâng cao hi u qu s d ng v n là u ki n tiên quy t nâng cao hi u qu kinh doanh c a Công ty di ng Telecom Lào. Trong th i gian h c t p, nghiên c u t i tr ng ài h c kinh t Qu c Dân Vi t Nam và th c ti n kh o sát i Công ty di ng Telecom Lào em ã ch n tài: Nâng cao hi u qu s ng v n t i Công ty di ng Telecom Lào nghiên c u và hoàn thi n lu n n th c s . C ÍCH NGHIÊN C U C A LU N V N Các v n v lý lu n c b n v n, qu n lý và hi u qu s d ng v n c a các doanh nghi p trong n n kinh t th tr ng; ánh giá th c tr ng hi u qu s ng v n t i Công ty di ng Telecom Lào; Ki n ngh các gi i pháp nh m nâng cao hi u qu s d ng v n t i Công ty di ng Telecom Lào. IT NG VÀ PH M VI NGHIÊN C U Hi u qu s d ng v n c a các doanh nghi p trong n n kinh t th tr ng; Hi u qu s d ng v n t i Công ty di ng Telecom Lào t n m 2003-2006. PH NG PHÁP NGHIÊN C U Lu n v n s d ng t ng h p các ph ng pháp nghiên c u, trong ó ch u và ph ng pháp duy v t bi n ch ng, duy v t l ch s , th ng kê, t ng h p, ánh giá, phân tích các s li u th ng kê. NH NG ÓNG GÓP KHOA H C C A LU N V N Lu n v n ã h th ng hoá nh ng lý lu n chung v v n, v hi u qu s ng v n trong doanh nghi p; Phân tích th c tr ng hi u qu s d ng v n c a Click Here & Upgrade Expanded Features PDF Unlimited Pages Documents Complete 2 Công ty di ng Telecom Lào; xu t nh ng gi i pháp nh m nâng .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.