TAILIEUCHUNG - Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 15 - ĐH Kinh tế TP.HCM

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp, chi phí kiệt quệ tài chính, lý thuyết đánh đổi của cấu trúc vốn, trật tự phân hạng của các lựa chọn tài trợ,. nội dung chi tiết. | Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 15 - ĐH Kinh tế CHƯƠNG 15 MỘT DOANH NGHIỆP NÊN VAY BAO NHIÊU ? ĐẶT VẤN ĐỀ Nếu chính sách nợ hoàn toàn không đặt thành vấn đề, thì tỷ lệ nợ thực tế sẽ thay đổi ngẫu nhiên giữa doanh nghiệp này với doanh nghiệp khác và giữa ngành này với ngành khác. Tuy nhiên, hầu hết các hãng hàng không, ngân hàng đều trông cậy rất nhiều vào nợ. Ngược lại, hiếm thấy một công ty dược phẩm, quảng cáo lại không được tài trợ chủ yếu bằng vốn cổ phần. Các công ty “tăng trưởng” cực nhanh như Genentech, Hewlett-Packard và Merck hiếm khi sử dụng nhiều nợ. Hay thậm chí hoàn toàn không sử dụng đến nợ như Microsoft. ĐẶT VẤN ĐỀ Chúng ta sẽ không từ bỏ lý thuyết MM mà nhằm đến một lý thuyết MM kết hợp với các tác động: ¾ Thuế, ¾ Chi phí phá sản và khánh kiệt tài chính, ¾ Và nhiều yếu tố khác. Chúng ta muốn xem các thị trường vốn vận hành tốt đáp ứng thế nào với thuế và các yếu tố khác được đề cập trong chương này. 1 THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP Tài trợ nợ có một lợi thế quan trọng. Lãi từ chứng khoán nợ là một chi phí được khấu trừ thuế. Cổ tức và lợi nhuận giữ lại thì không. Bảng : báo cáo lợi tức của doanh nghiệp U, không có nợ, và doanh nghiệp L, có nợ vay $, lãi suất 8%. Thuế của L ít hơn của U 28$ Khoản khấu trừ thuế của lãi từ chứng khoán nợ làm tăng tổng lợi nhuận có thể dùng để trả cho các trái chủ và cổ đông. Báo cáo Báo cáo lợi Bảng lợi tức của tức của doanh doanh nghiệp U nghiệp L Lợi nhuận trước lãi và thuế $ $ (EBIT) Lãi trả cho các trái chủ 0 80 Lợi nhuận trước thuế 920 Thuế thu nhập doanh nghiệp với 350 322 thuế suất 35% Lợi .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.