TAILIEUCHUNG - Nghiên cứu quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu nấm lớn phục vụ công tác bảo tồn nấm lớn tại Vườn quốc gia Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

Bài viết này tóm tắt kết quả nghiên cứu một cách tương đối toàn diện những vấn đề cơ bản có liên quan đến việc xây dựng cơ sở dữ liệu như: Hệ thống thông tin địa lý, cơ sở dữ liệu nền, cơ sở dữ liệu lớp chuyên đề nấm lớn tại Vườn quốc gia (VQG) Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. | Nghiên cứu quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu nấm lớn phục vụ công tác bảo tồn nấm lớn tại Vườn quốc gia Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NẤM LỚN PHỤC VỤ CÔNG TÁC BẢO TỒN NẤM LỚN TẠI VƯỜN QUỐC GIA TAM ĐẢO, TỈNH VĨNH PHÚC Dương Thị Thu Trang1 Lê Thanh Huyền2 TÓM TẮT Bài báo này tóm tắt kết quả nghiên cứu một cách tương đối toàn diện những vấn đề cơ bản có liên quan đến việc xây dựng cơ sở dữ liệu như: Hệ thống thông tin địa lý, cơ sở dữ liệu nền, cơ sở dữ liệu lớp chuyên đề nấm lớn tại Vườn quốc gia (VQG) Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Đồng thời, thiết lập được cơ sở khoa học và cung cấp phương pháp, quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu nấm lớn theo đúng mục tiêu đã đề ra, áp dụng thử nghiệm thành công mô hình cấu trúc dữ liệu nền địa lý và cơ sở dữ liệu lớp chuyên đề nấm từ bản đồ tỷ lệ 1/ của VQG Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Việc xây dựng và khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu này sẽ phục vụ cho công tác quản lý, bảo tồn nấm và các vấn đề khác có liên quan. Từ khóa: Nấm lớn, cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin địa lý, bảo tồn, VQG Tam Đảo. 1. Đặt vấn đề loài nấm lớn tại VQG Tam Đảo đã hoàn thành và được công nhận trước đây bao gồm: Xác định thành phần loài Nghiên cứu về các loài nấm lớn tại Việt Nam nói riêng và trên Thế giới nói chung nhằm mục đích bảo tồn cần có của chi nấm Polyporus tại VQG Tam Đảo, tỉnh Vĩnh một hệ thống số liệu lớn, có tính kế thừa, được tổng hợp Phúc [1]; Khảo sát tính đa dạng sinh học, sự phân bố của từ các kết quả nghiên cứu đã được công nhận. Từ đó, ta họ nấm Linh chi (Ganoderma ataceae) [3]. nhận thấy cơ sở dữ liệu hay việc chia sẻ dữ liệu về nấm lớn - Phương pháp tổng quan tài liệu được xây dựng có ý nghĩa quan trọng trong công tác phối Tìm hiểu và tổng hợp, đánh giá chung về tình hình hợp giữa các cơ quan đơn vị để thực hiện các mục tiêu nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu về nấm lớn tại Việt như nâng cao chất lượng quản lý, thực hiện hiệu quả các Nam và .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.