TAILIEUCHUNG - Quyết định 1437/2019/QD-UBND tỉnh Ninh Bình

Quyết định 1437/2019/QD-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông (THPT) năm học 2020 - 2021 tỉnh Ninh Bình. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; | Quyết định 1437/2019/QD-UBND tỉnh Ninh Bình ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH NINH BÌNH Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc ­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 1437/QĐ­UBND Ninh Bình, ngày 29 tháng 11 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2020 – 2021 TỈNH NINH BÌNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT­BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông; Thông tư số 18/2014/TT­BGDĐT ngày 26/5/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc bổ sung vào điểm a khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT­BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; Thông tư số 05/2018/TT­BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2, khoản 2 Điều 4, điểm d khoản 1 và đoạn đầu khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT­BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT­BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên; Thông tư số 12/2014/TT­BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT sửa đổi, bổ sung Điều 23 và Điều 24 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT­BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; Thông tư số 01/2016/TT­BGDĐT ngày 15/01/2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú; Thông tư số 12/2011/TT­BGDĐT ngày .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.