TAILIEUCHUNG - Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kế toán và phân tích hoạt động kinh tế: Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán doanh thu, chi phí, kết quả trong các doanh nghiệp kinh doanh thiết bị y tế trên địa bàn Hà Nội

Luận án trình bày những lý luận cơ bản về tổ chức hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp kinh doanh thương mại; hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp kinh doanh thiết bị y tế trên địa bàn Hà Nội. | Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kế toán và phân tích hoạt động kinh tế: Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán doanh thu, chi phí, kết quả trong các doanh nghiệp kinh doanh thiết bị y tế trên địa bàn Hà Nội Click Here & Upgrade Expanded Features PDF Unlimited Pages Documents Complete TR NG I H C KINH T QU C DÂN * * * NGUY N TH KIM OANH HOÀN THI N T CH C H CH TOÁN K TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ, K T QU TRONG CÁC DOANH NGHI P KINH DOANH THI T B Y T TRÊN A BÀN HÀ N I Chuyên ngành: K toán và phân tích ho t ng kinh t TÓM T T LU N V N TH C S Hà N i, 2007 Click Here & Upgrade Expanded Features PDF Unlimited Pages Documents Complete 1 Ch ng I: Nh ng v n lý lu n c b n v t ch c h ch toán doanh thu, chi phí và xác nh k t qu kinh doanh trong các doanh nghi p kinh doanh th ng m i . Qu n lý doanh thu, chi phí k t qu và vai trò c a t ch c h nh toán toán doanh thu, chi phí và xác nh k t qu trong doanh nghi p th ng m i . c m kinh doanh th ng m i; doanh thu, chi phí và xác nh k t qu kinh doanh th ng m i. Kinh doanh th ng m i có nh ng c m sau; * it ng c a ho t ng kinh doanh th ng m i là hàng hoá - ó là nh ng s n ph m lao ng c các doanh nghi p th ng m i mua v bán ra nh m áp ng nhu c u s n xu t, tiêu dùng và xu t kh u. Hàng hoá trong kinh doanh th ng m i th ng c phân theo các ngành hàng nh : Hàng v t , thi t b , hàng công ngh ph m tiêu dùng, hàng l ng th c, th c ph m. * it ng ph c v c a ngành kinh doanh th ng m i là ng i tiêu dùng, bao g m các cá nhân, các n v s n xu t, kinh doanh khác và các c quan, t ch c xã h i. * K t thúc m t quá trình kinh doanh th ng m i thì v n c a doanh nghi p c chuy n hoá t hình thái ti n t sang hình thái hàng hoá và t hình thái hàng hoá sang hình thái ti n t . * Trong kinh doanh th ng m i kh i l ng hàng hoá l u chuy n ch u là mua ngoài, các tr ng h p nh p khác là không c tr ng và r t th a th t. Hàng mua ngoài ch y u là t n i s n xu t, n v nh p kh u ho c t .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.