TAILIEUCHUNG - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 31:2018/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 31:2018/BTNMT quy định về các loại phế liệu sắt, thép được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; các loại phế liệu sắt, thép không được phép nhập khẩu; tạp chất không được lẫn trong phế liệu sắt, thép nhập khẩu; tạp chất không mong muốn được phép còn lẫn trong phế liệu sắt, thép nhập khẩu; các yêu cầu kỹ thuật khác đối với phế liệu sắt, thép nhập khẩu từ nước ngoài. . | Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 31 2018 BTNMT QCVN 31 2018 BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI PHẾ LIỆU SẮT THÉP NHẬP KHẨU LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT National technical regulation on environment for imported steel scraps for production Lời nói đầu QCVN 31 2018 BTNMT thay thế QCVN 31 2010 BTNMT QCVN 31 2018 BTNMT do Tổng cục Môi trường biên soạn Vụ Khoa học và Công nghệ Vụ Pháp chế trình duyệt Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định và được ban hành theo Thông tư số 08 2018 TT-BTNMT ngày 14 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI PHẾ LIỆU SẮT THÉP NHẬP KHẨU LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT National technical regulation on environment for imported steel scraps for production 1. QUY ĐỊNH CHUNG . Phạm vi điều chỉnh . Quy chuẩn này quy định về các loại phế liệu sắt thép được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất các loại phế liệu sắt thép không được phép nhập khẩu tạp chất không được lẫn trong phế liệu sắt thép nhập khẩu tạp chất không mong muốn được phép còn lẫn trong phế liệu sắt thép nhập khẩu các yêu cầu kỹ thuật khác đối với phế liệu sắt thép nhập khẩu từ nước ngoài. . Quy chuẩn này không điều chỉnh đối với phế liệu sắt thép nhập khẩu từ các doanh nghiệp trong khu phi thuế quan trên lãnh thổ Việt Nam. . Đối tượng áp dụng . Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức cá nhân nhập khẩu phế liệu sắt thép và sử dụng phế liệu sắt thép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất các cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu sắt thép làm nguyên liệu sản xuất các tổ chức đánh giá sự phù hợp có liên quan đến hoạt động nhập khẩu phế liệu sắt thép từ nước ngoài. . Quy chuẩn này không áp dụng đối với các tổ chức cá nhân nhập khẩu phế liệu sắt thép phát sinh từ hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp trong khu phi thuế quan trên lãnh thổ Việt Nam. . Giải thích thuật ngữ Trong Quy chuẩn này các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau . Tạp chất

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.