TAILIEUCHUNG - Một số cấu trúc câu Tiếng Anh thông dụng và thú vị

Một số cấu trúc câu Tiếng Anh thông dụng và thú vị To be game: Có nghị lực, gan dạ • to be gammy for anything: có nghị lực làm bất cứ cái gì • To be gasping for liberty: Khao khát tự do • To be generous with one’s money: Rộng rãi về chuyện tiền nong | Một số cấu trúc câu Tiếng Anh thông dụng và thú vị To be game Có nghị lực gan dạ to be gammy for anything có nghị lực làm bất cứ cái gì To be gasping for liberty Khao khát tự do To be generous with one s money Rộng rãi về chuyện tiền nong To be getting chronic Thành thói quen To be gibbeted in the press Bị bêu rếu trên báo To be ginned down by a fallen tree Bị cây đổ đè To be given over to evil courses Có phẩm hạnh xấu To be given over to gambling Đam mê cờ bạc To be glad to hear sth Sung sớng khi nghe đợc chuyện gì To be glowing with health Đỏ hồng hào To be going on for Gần tới xấp xỉ To be going Đang chạy To be gone on sb Yêu say mê phải lòng ngời nào To be good at dancing Nhảy giỏi khiêu vũ giỏi To be good at games Giỏi về những cuộc chơi về thể thao To be good at housekeeping Tề gia nội trợ giỏi giỏi công việc nhà To be good at numbers Giỏi về số học To be good at repartee Đối đáp lanh .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN