TAILIEUCHUNG - Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 13 - ĐH Kinh tế TP.HCM

Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp - Chương 13: Chính sách cổ tức" cung cấp cho người học các kiến thức: Các yếu tố quyết định chính sách cổ tức, các chính sách cổ tức trong thực tiễn, cổ tức được chi trả như thế nào, cổ tức cổ phần và chia nhỏ cổ tức, mua lại cổ phần tương tự như là các quyết định cổ tức. . | Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 13 - ĐH Kinh tế CHƯƠNG 13 CHÍNH SÁCH CỔ TỨC C H Ư Ơ N G 1 3 : CHÍNH SÁCH CỔ TỨC Giá trị của một doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của ba loại quyết định tài chính: ¾Quyết định đầu tư ¾Quyết định tài trợ ¾Quyết định chi trả cổ tức Khi lập các quyết định tương quan lẫn nhau này, mục tiêu là tối đa hóa tài sản của cổ đông. CÁC YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH CHÍNH SÁCH CỔ TỨC Các hạn chế pháp lý Các điều khoản hạn chế Các ảnh hưởng của thuế Khả năng vay nợ và tiếp cận các thị trường vốn Ổn định thu nhập Triển vọng tăng trưởng Lạm phát Các ưu tiên của cổ đông Bảo vệ chống lại lỗng giá 1 1- Các hạn chế pháp lý Hầu hết các quốc gia đều có luật điều tiết chi trả cổ tức của một doanh nghiệp đăng ký hoạt động ở quốc gia đó: Không thể dùng vốn của một doanh nghiệp để chi trả cổ tức. Cổ tức phải được chi trả từ lợi nhuận ròng hiện nay và trong thời gian qua. Không thể chi trả cổ tức khi doanh nghiệp mất khả năng thanh toán. Hạn chế 1 - Không thể dùng vốn của một doanh nghiệp để chi trả cổ tức Hạn chế này được gọi là hạn chế suy yếu vốn. Tùy theo đặc điểm mỗi quốc gia, vốn được định nghĩa như sau: Chỉ bao gồm mệnh giá của cổ phần thường. Hoặc bao quát hơn, gồm cả vốn góp vượt quá tài khoản mệnh giá (thường được gọi là thặng dư vốn). Hạn chế 1 - Không thể dùng vốn của một doanh nghiệp để chi trả cổ tức Thí dụ, xem các tài khoản vốn sau đây trên bảng cân đối kế toán của Johnson Tooland Die Company: Cổ phần thường (mệnh giá $ 5$, cổ phần) Vốn góp cao hơn mệnh giá Lợi nhuận giữ lại Tổng vốn cổ phần thường $ 2 Hạn .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.