TAILIEUCHUNG - Ứng dụng công nghệ bể sinh học kết hợp màng khí nâng để xử lý ô nhiễm nước thải giết mổ từ các lò giết mổ lợn tập trung quy mô phòng thí nghiệm

Nghiên cứu này đánh giá quá trình hoạt động của công nghệ bể sinh học kết hợp màng khí nâng để xử lý ô nhiễm nước thải giết mổ từ các lò giết mổ lợn tập trung trong quy mô phòng thí nghiệm. | Ứng dụng công nghệ bể sinh học kết hợp màng khí nâng để xử lý ô nhiễm nước thải giết mổ từ các lò giết mổ lợn tập trung quy mô phòng thí nghiệm KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ BỂ SINH HỌC KẾT HỢP MÀNG KHÍ NÂNG ĐỂ XỬ LÝ Ô NHIỄM NƯỚC THẢI GIẾT MỔ TỪ CÁC LÒ GIẾT MỔ LỢN TẬP TRUNG QUY MÔ PHÒNG THÍ NGHIỆM Phạm Hải Bằng1 Nguyễn Kiên2 TÓM TẮT Tại nhiều thành phố ở Việt Nam, nước thải từ các khu giết mổ tập trung thường được thải trực tiếp ra nước mặt mà không qua xử lý. Quản lý nước thải lò mổ gia súc thường gặp nhiều khó khăn trong quá trình phát triển cơ sở hạ tầng tập trung. Quá trình xử lý tại cơ sở là một biện pháp quản lý nước thải không tốn kém chi phí. Nghiên cứu này đánh giá quá hoạt động của công nghệ bể sinh học kết hợp màng khí nâng để xử lý ô nhiễm nước thải giết mổ từ các lò giết mổ lợn tập trung trong quy mô phòng thí nghiệm. Kết quả nghiên cứu của đề tài là được lợi ích của chế phẩm vi sinh khi bổ sung vào hệ thống. Thời gian khởi động hệ thống rút ngắn so với nghiên cứu trước từ 6 tuần xuống còn 2 tuần. Hiệu suất xử lý COD, TN đạt từ 90 - 96%; 76 - 86%. Tốc độ lọc màng tăng khi duy trì nồng độ MLSS từ – mg/l. Nước thải sau quá trình sinh học kết hợp màng khí nâng đạt tiêu chuẩn xả thải loại B theo QCVN 40:2011/BTNMT Từ khóa: Màng khí nâng, bể sinh học, xử lý tại cơ sở, nước thải giết mổ. 1. Giới thiệu chứa một hàm lượng muối lớn và mầm bệnh như là vi Trên thế giới, hầu hết nước thải lò giết mổ được khuẩn Samonella, Shigella, ký sinh trùng, amip, nang tạo ra trong sản xuất sản phẩm thịt do các quá trình bào, dư lượng thuốc trừ sâu, các độc chất từ thức ăn làm sạch: Rửa thịt trước và sau khi giết mổ động vật, của gia súc còn lại trong phân và nội tạng. rửa sàn nhà, các trang thiết bị. Nước thải lò giết mổ Tại các quốc gia phát triển, nhiều công nghệ xử lý có thành phần hữu cơ cao, dầu mỡ, và các hợp chất nước thải lò giết mổ với nhiều ưu, nhược

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.