TAILIEUCHUNG - Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 12 - ĐH Kinh tế TP.HCM

Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp - Chương 12: Chi phí sử dụng vốn" cung cấp cho người học các kiến thức về chi phí sử dụng vốn là một liên kết giữa quyết định tài trợ và quyết định đầu tư, chi phí sử dụng vốn của các nguồn tài trợ thành phần, chi phí nợ vay dài hạn,. . | Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 12 - ĐH Kinh tế C HƯƠNG 12 CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN 1 TỔNG QUAN VỀ CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN •Chi phí sử dụng vốn là giá phải trả cho việc sử dụng nguồn tài trợ. •Chi phí sử dụng vốn là tỷ suất sinh lợi mà các nhà đầu tư trên thị trường yêu cầu khi đầu tư vào các chứng khoán của công ty. •Chi phí sử dụng vốn còn được hiểu như là tỷ suất sinh lợi tối thiểu mà doanh nghiệp sẽ đòi hỏi khi thực hiện một dự án đầu tư mới. 2 TỔNG QUAN VỀ CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN • Chi phí sử dụng vốn là một liên kết giữa quyết định tài trợ và quyết định đầu tư . • Thuật ngữ chi phí sử dụng vốn thường được sử dụng để thay thế cho : ¾ Tỷ suất sinh lợi đòi hỏi, ¾ Tỷ suất rào cản, ¾ Tỷ suất chiết khấu, ¾ Cơ hội phí của sử dụng vốn. 3 1 TỔNG QUAN VỀ CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN Chi phí sử dụng vốn của một doanh nghiệp so với chi phí sử dụng vốn của một dự án cá thể •Chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp là tỷ lệ dùng để chiết khấu dòng tiền bình quân của doanh nghiệp, qua đó tác động đến giá trị của doanh nghiệp. •Chi phí sử dụng vốn của dự án cụ thể là suất chiết khấu được dùng khi rủi ro của dự án khác biệt với rủi ro của doanh nghiệp. 4 TỔNG QUAN VỀ CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN Δr Chi phí vốn của dự án cá thể = r + Δr + P0 I0 • Do tính không chắc chắn của dòng tiền một dự án tiềm năng, do đó không biết Δr. • Một dự án có rủi ro ( Δr >0), cần cộng thêm một phí rủi ro vào WACC và ngược lại. • Thường dựa trên trực giác và kinh nghiệm hơn là trên các phương pháp thống kê chính thức. 5 TỔNG QUAN VỀ CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN Khái niệm cơ bản • Chi phí sử dụng vốn được đo lường tại một thời điểm xác định .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.