TAILIEUCHUNG - Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 18:2018/BGTVT

Quy chuẩn này quy định về yêu cầu chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong kiểm tra, nghiệm thu toa xe sản xuất, lắp ráp mới và nhập khẩu để khai thác trên mạng đường sắt sau đây: đường sắt quốc gia; đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt quốc gia; đường sắt chuyên dùng không nối ray với đường sắt quốc gia có đi qua khu dân cư, giao cắt với đường bộl; đường sắt đô thị. . | Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 18 2018 BGTVT QCVN 18 2018 BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KIỂM TRA NGHIỆM THU TOA XE KHI SẢN XUẤT LẮP RÁP VÀ NHẬP KHẨU National technical regulation on acceptance test of manufactured assembled and imported railway cars Lời nói đầu QCVN 18 2018 BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn Vụ Khoa học - Công nghệ trình duyệt Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định Bộ Giao thông vận tải ban hành theo Thông tư số 30 2018 TT-BGTVT ngày 14 tháng 5 năm 2018. Quy chuẩn này thay thế Quy chuẩn QCVN 18 2011 BGTVT được ban hành theo Thông tư số 67 2011 TT-BGTVT ngày 29 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. MỤC LỤC Lời nói đầu 1 Quy định chung Phạm vi điều chỉnh Đối tượng áp dụng Giải thích từ ngữ . Thuật ngữ đối với toa xe chạy trên mạng đường sắt quốc gia đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt quốc gia đường sắt chuyên dùng không nối ray với đường sắt quốc gia có đi qua khu dân cư giao cắt với đường bộ . Thuật ngữ đối với toa xe đường sắt đô thị 2 Quy định kỹ thuật Yêu cầu chung Yêu cầu kỹ thuật đối với toa xe chạy trên mạng đường sắt quốc gia đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt quốc gia đường sắt chuyên dùng không nối ray với đường sắt quốc gia có đi qua khu dân cư Kích thước đường bao mặt cắt ngang toa xe Tốc độ cấu tạo Chỉ tiêu ổn định vận hành Vật liệu chế tạo toa xe Thân xe Móc nối đỡ đấm Cửa xe Thiết bị bên trong toa xe khách Bộ phận bên ngoài toa xe Giá chuyển hướng Hệ thống hãm Hệ thống thông gió và điều hòa không khí Độ ồn Phòng chống cháy thoát hiểm Bảo vệ môi trường Hệ thống điện thông tin và thiết bị chiếu sáng trong xe Hệ thống cấp nước thoát nước Yêu cầu kỹ thuật đối với toa xe đường sắt đô thị Điều kiện môi trường Điều kiện cung cấp điện Kiểu loại toa xe Quy định kỹ thuật chung của toa xe đường sắt đô thị Thân xe và thiết bị bên .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.