TAILIEUCHUNG - Effect of consortium of endophytic nitrogen fixing bacteria on nutrient uptake and soil nitrogen balance study of seasonal (SURU) sugarcane under drip irrigation

The present investigation entitled “Effect of consortium of endophytic nitrogen fixing bacteria on yield and quality of seasonal (Suru) sugarcane (Saccharum officinarum) under drip irrigation” was carried out at AICRP on Water Management, ., Rahuri during 2014-15. The experiment was laid out in Randomized Block Design with six treatments and four replications. | Effect of consortium of endophytic nitrogen fixing bacteria on nutrient uptake and soil nitrogen balance study of seasonal (SURU) sugarcane under drip irrigation

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.