TAILIEUCHUNG - TCVN 10583-9:2014

TCVN 10583-9:2014 hoàn toàn tương đương với ISO/IEC 9834-9:2008. TCVN 10583-9:2014 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/JTC 1 Công nghệ thông tin biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Tiêu chuẩn này quy định các thủ tục điều hành của Cơ quan đăng ký đối với các định danh đối tượng theo cung {joint-iso-itu-t(2)tag-based(27)}, hỗ trợ các ứng dụng và các dịch vụ thẻ. | TCVN 10583-9 2014 TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10583-9 2014 ISO IEC 9834-9 2008 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LIÊN KẾT HỆ THỐNG MỞ THỦ TỤC ĐIỀU HÀNH CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ OSI PHẦN 9 ĐĂNG KÝ CÁC CUNG ĐỊNH DANH ĐỐI TƯỢNG CHO ỨNG DỤNG VÀ DỊCH VỤ SỬ DỤNG ĐỊNH DANH THẺ Information technology Open systems interconnection Procedures for the operation of OSI registration authorities Part 9 Registration of object identifier arcs for applications and services using tag-based identification Lời nói đầu TCVN 10583-9 2014 hoàn toàn tương đương với ISO IEC 9834-9 2008 TCVN 10583-9 2014 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN JTC 1 Công nghệ thông tin biên soạn Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Lời giới thiệu Bộ tiêu chuẩn TCVN 10583 ISO IEC 9834 Công nghệ thông tin Liên kết hệ thống mở gồm các tiêu chuẩn sau đây 1. TCVN 10583-1 2014 ISO IEC 9834-1 2012 Công nghệ thông tin Thủ tục điều hành của cơ quan đăng ký định danh đối tượng Phần 1 Thủ tục chung và các cung trên cùng của cây định danh đối tượng quốc tế 2. TCVN 10583-2 2014 ISO IEC 9834-2 1993 Công nghệ thông tin Liên kết hệ thống mở Thủ tục điều hành của cơ quan đăng ký OSI Phần 2 Thủ tục đăng ký cho kiểu tài liệu OSI 3. TCVN 10583-3 2014 ISO IEC 9834-3 2008 Công nghệ thông tin Liên kết hệ thống mở Thủ tục điều hành của cơ quan đăng ký OSI Phần 3 Đăng ký các cung định danh đối tượng bên dưới cung mức trên cùng do ISO và ITU T quản trị 4. TCVN 10583-4 2014 ISO IEC 9834-4 1991 Công nghệ thông tin Liên kết hệ thống mở Thủ tục điều hành của cơ quan đăng ký OSI Phần 4 Sổ đăng ký của hồ sơ VTE 5. TCVN 10583-5 2014 ISO IEC 9834-5 1991 Công nghệ thông tin Liên kết hệ thống mở Thủ tục điều hành của cơ quan đăng ký OSI Phần 5 Sổ đăng ký xác định đối tượng điều khiển VT 6. TCVN 10583-6 2014 ISO IEC 9834-6 2005 Công nghệ thông tin Liên kết hệ thống mở Thủ tục điều hành của cơ quan đăng ký OSI Phần 6 Đăng ký quá trình ứng dụng và thực thể ứng dụng 7. TCVN 10583-7 2014 ISO IEC 9834-7 2008 Công nghệ thông

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.