TAILIEUCHUNG - Đề xuất cơ sở khoa học và quy trình phân vùng chất lượng nước sông theo mục đích sử dụng

Trong quy hoạch BVMT, phân vùng chất lượng nước (CLN) theo mục đích sử dụng là một dạng của phân vùng chức năng môi trường. Mặc dù việc xác định CLN là hoạt động chính trong phân vùng CLN theo mục đích sử dụng song cần xem xét đánh giá đến các yếu tố nội tại và bên ngoài khác có liên quan như: Nhu cầu sử dụng nước, giá trị bảo tồn, bảo vệ nguồn nước, quy hoạch tài nguyên nước, quy hoạch thoát nước và xử lý nước thải | Đề xuất cơ sở khoa học và quy trình phân vùng chất lượng nước sông theo mục đích sử dụng KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ĐỀ XUẤT CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ QUY TRÌNH PHÂN VÙNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC SÔNG THEO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG Cái Anh Tú1 TÓM TẮT Trong quy hoạch BVMT, phân vùng chất lượng nước (CLN) theo mục đích sử dụng là một dạng của phân vùng chức năng môi trường. Mặc dù việc xác định CLN là hoạt động chính trong phân vùng CLN theo mục đích sử dụng song cần xem xét đánh giá đến các yếu tố nội tại và bên ngoài khác có liên quan như: Nhu cầu sử dụng nước, giá trị bảo tồn, bảo vệ nguồn nước, quy hoạch tài nguyên nước, quy hoạch thoát nước và xử lý nước thải Quy trình phân vùng CLN sông theo mục đích sử dụng được đề xuất với 9 bước thực hiện: Thu thập thông tin, số liệu, các đặc điểm chính về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội (KT - XH), các kế hoạch BVMT có liên quan đến CLN tại lưu vực; Thực hiện khảo sát thực địa sông; Xác định phạm vi tiểu vùng; Xác định hiện trạng và xu hướng lượng nước thải tại lưu vực; Xác định hiện trạng và xu hướng CLN sông; Xác định giá trị bảo tồn, bảo vệ tại sông; Xác định khả năng tự làm sạch của sông; Xác định mức độ ưu tiên sử dụng, xếp hạng và phân vùng CLN sông theo mục đích sử dụng. Từ khóa: Quy trình, CLN sông, mục đích sử dụng. 1. Mở đầu . Phương pháp nghiên cứu Phân vùng CLN sông theo mục đích sử dụng là hoạt - Phương pháp thu thập, tổng hợp tài liệu nghiên động cần thiết nhằm góp phần quản lý nguồn nước cứu: Thừa kế có chọn lọc các kết quả nghiên cứu có liên một cách hiệu quả. Việc sắp xếp các mục đích sử dụng quan đến cơ sở khoa học và quy trình phân vùng CLN nguồn nước theo thứ tự ưu tiên nhằm hỗ trợ để đạt theo mục đích sử dụng trong và ngoài nước. được sự cân bằng hợp lý cho các hoạt động quản lý môi - Phương pháp chuyên gia: Nghiên cứu dự kiến các trường nước sông đạt hiệu quả bền vững hơn. tiêu chí phân vùng CLN theo mục đích sử dụng trên cơ Trên .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.