TAILIEUCHUNG - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 5-3:2010/BYT

QCVN 5-3:2010/BYT do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sữa và sản phẩm sữa biên soạn, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 32/2010/TT-BYT ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Quy chuẩn này quy định các chỉ tiêu an toàn thực phẩm và các yêu cầu quản lý đối với các sản phẩm phomat. . | Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 5-3 2010 BYT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 5-3 2010 BYT ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM PHOMAT National technical regulation for cheese products HÀ NỘI 2010 Lời nói đầu QCVN 5-3 2010 BYT do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sữa và sản phẩm sữa biên soạn Cục An toàn vệ sinh thực phẩm trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 32 2010 TT-BYT ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM PHOMAT National technical regulation for cheese products 1. QUY ĐỊNH CHUNG . Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn này quy định các chỉ tiêu an toàn thực phẩm và các yêu cầu quản lý đối với các sản phẩm phomat. . Đối tượng áp dụng Quy chuẩn này áp dụng đối với a Các tổ chức cá nhân nhập khẩu sản xuất kinh doanh các sản phẩm phomat tại Việt Nam b Các tổ chức cá nhân có liên quan. . Giải thích từ ngữ Trong Quy chuẩn này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau . Phomat Phomat có thể được sản xuất từ sữa tươi nguyên liệu từ sữa đã qua xử lý nhiệt từ whey đã qua xử lý nhiệt từ sữa hoặc whey sữa hoặc whey đã qua xử lý nhiệt và từ các nguyên liệu phomat khác. Sản phẩm có dạng rất cứng cứng nửa cứng hoặc mềm đã được ủ chín hoặc không qua giai đoạn ủ chín thu được bằng cách a Làm đông tụ toàn phần hoặc một phần các nguyên liệu sau đây sữa và hoặc các sản phẩm từ sữa dưới tác dụng của men hoặc các tác nhân làm đông tụ thích hợp khác và sau quá trình đông tụ tách phần whey và hoặc b Các kỹ thuật chế biến gồm quá trình đông tụ sữa và hoặc các sản phẩm từ sữa để tạo sản phẩm cuối cùng có các đặc tính cảm quan và hoá lý của từng loại phomat. 2. QUY ĐỊNH VỀ KỸ THUẬT . Các chỉ tiêu liên quan đến an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm phomat . Các chỉ tiêu lý hoá được quy định tại Phụ lục I của Quy chuẩn này. . Giới hạn tối đa các chất nhiễm bẩn được quy định tại Phụ lục II của Quy chuẩn này. . Các chỉ tiêu vi sinh vật được quy định tại Phụ lục III của Quy

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.