TAILIEUCHUNG - Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10583-8:2014

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10583-8:2014 quy định định dạng và quy tắc tạo cho phép người sử dụng đưa ra các định danh 128 bít được đảm bảo đơn nhất toàn cầu hoặc đơn nhất toàn cầu với xác suất cao. UUID được tạo ra theo Tiêu chuẩn này phù hợp với định danh tạm thời 100 nano giây tạo ra một UUID mới, hoặc phù hợp với định danh cố định. Tiêu chuẩn này bắt nguồn từ các đặc tả ban đầu không theo tiêu chuẩn của UUID và thế hệ sau của UUID giống hệt với các đặc tả ban đầu đó. Tiêu chuẩn này quy định các thủ tục điều hành của cơ quan đăng ký UUID trên nền tảng Web. | Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10583-8 2014 TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10583-8 2014 ISO IEC 9834-8 2008 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LIÊN KẾT HỆ THỐNG MỞ THỦ TỤC ĐIỀU HÀNH CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ OSI PHẦN 8 TẠO VÀ ĐĂNG KÝ CÁC ĐỊNH DANH ĐƠN NHẤT UUIDS VÀ SỬ DỤNG NHƯ CÁC THÀNH PHẦN ĐỊNH DANH ĐỐI TƯỢNG Information technology Open systems interconnection Procedures for the operation of OSI registration authorities Part 8 Generation and registration of universally unique identifier UUIDs and their use as object identifier components Lời nói đầu TCVN 10583-8 2014 hoàn toàn tương đương với ISO IEC 9834-8 2008 TCVN 10583-8 2014 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN JTC 1 Công nghệ thông tin biên soạn Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Lời giới thiệu Bộ tiêu chuẩn TCVN 10583 ISO IEC 9834 Công nghệ thông tin Liên kết hệ thống mở gồm các tiêu chuẩn sau đây 1. TCVN 10583-1 2014 ISO IEC 9834-1 2012 Công nghệ thông tin Thủ tục điều hành của cơ quan đăng ký định danh đối tượng Phần 1 Thủ tục chung và các cung trên cùng của cây định danh đối tượng quốc tế 2. TCVN 10583-2 2014 ISO IEC 9834-2 1993 Công nghệ thông tin Liên kết hệ thống mở Thủ tục điều hành của cơ quan đăng ký OSI Phần 2 Thủ tục đăng ký cho kiểu tài liệu OSI 3. TCVN 10583-3 2014 ISO IEC 9834-3 2008 Công nghệ thông tin Liên kết hệ thống mở Thủ tục điều hành của cơ quan đăng ký OSI Phần 3 Đăng ký các cung định danh đối tượng bên dưới cung mức trên cùng do ISO và ITU T quản trị 4. TCVN 10583-4 2014 ISO IEC 9834-4 1991 Công nghệ thông tin Liên kết hệ thống mở Thủ tục điều hành của cơ quan đăng ký OSI Phần 4 Sổ đăng ký của hồ sơ VTE 5. TCVN 10583-5 2014 ISO IEC 9834-5 1991 Công nghệ thông tin Liên kết hệ thống mở Thủ tục điều hành của cơ quan đăng ký OSI Phần 5 Sổ đăng ký xác định đối tượng điều khiển VT 6. TCVN 10583-6 2014 ISO IEC 9834-6 2005 Công nghệ thông tin Liên kết hệ thống mở Thủ tục điều hành của cơ quan đăng ký OSI Phần 6 Đăng ký quá trình ứng dụng và thực thể ứng dụng

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.