TAILIEUCHUNG - Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Hiệu quả kinh tế của các cơ sở chế biến nông sản thực phẩm huyện Hoài Đức, Hà Tây

Luận văn hệ thống hóa lý luận, phân tích thực trạng và xây dựng giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế, đề xuất được những giải pháp kiến nghị để nâng cao hiệu quả kinh tế của các cơ sở trên địa bàn huyện Hoài Đức, Hà Tây. | Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Hiệu quả kinh tế của các cơ sở chế biến nông sản thực phẩm huyện Hoài Đức, Hà Tây Click Here & Upgrade Expanded Features PDF Unlimited Pages Documents Complete Tr ng i h c kinh t Qu c dân *** Nguy n Hà H ng Hi u qu kinh t c a các c s ch bi n nông s n th c ph m huy n Hoài c, Hà Tây Lu n v n th c s Tóm t t lu n v n Hà N i, 2007 Click Here & Upgrade Expanded Features PDF Unlimited Pages Documents Complete 1 U 1. Tính c p thi t c a tài nghiên c u : Xu t phát t tính c p thi t trong CB NSTP n c ta và th c tr ng hi u qu kinh t c a các c s CB NSTP huy n Hoài c còn th p và ch a n nh. Cho nên tài: “Hi u qu kinh t c a các c s ch bi n nông s n th c ph m huy n Hoài c, Hà Tây” c l a ch n nghiên c u. 2. c tiêu nghiên c u : i m c tiêu chung là xu t c nh ng gi i pháp ki n ngh nâng cao hi u qu kinh t c a các c s trên a bàn nghiên c u; M c tiêu c th là h th ng hoá lý lu n, phân tích th c tr ng và xây d ng gi i pháp nâng cao hi u qu kinh t . 3. it ng và ph m vi nghiên c u : it ng nghiên c u là nh ng v n lý lu n và th c ti n v hi u qu kinh t c a các c s CB NSTP. Ph m vi nghiên c u là n i dung nghiên c u là hi u qu kinh t c a c s s n xu t kinh doanh (hay hi u qu kinh doanh) CB NSTP huy n Hoài c, Hà Tây trong giai n t n m 2004 n n m 2006. 4. Ph ng pháp nghiên c u và cách ti n hành . Các ph ng pháp nghiên c u c áp d ng: n d ng quan m duy t bi n ch ng và duy v t l ch s ; ph ng pháp th ng kê kinh t ; Ph ng pháp PRA; ph ng pháp chuyên kh o; ph ng pháp chuyên gia. . Cách ti n hành: ch n a bàn nghiên c u; thu th p tài li u; x lý s li u. 5. Nh ng óng góp c a tài : th ng c nh ng v n lý lu n v hi u qu kinh t c a c c SXKD và dây d ng c các gi i pháp nâng cao hi u qu kinh t các c s CB NSTP huy n Hoài c, Hà Tây. 6. tc uc a tài g m 3 ch ng : Ch ng 1: Nh ng v n lý lu n v hi u qu kinh t c a c s s n xu t kinh doanh. Ch ng 2: Th c tr ng hi u qu kinh t c a các c s

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.