TAILIEUCHUNG - TCVN 10583-7:2014

Tiêu chuẩn TCVN 10583-7:2014 quy định các thủ tục đối với các cơ quan đăng ký chịu trách nhiệm trước các tổ chức quốc tế về nhiệm vụ gán tên phải rõ ràng trên toàn cầu theo điều kiện: địa chỉ O/R được xác định trong Recommendation ITU-T 10021-2; tên thư mục được xác định trong Recommendation ITU-T 9594-2; cung liên kết của tổ chức quốc tế ( xem ) của cây định danh đối tượng quốc tế được xác định trong TCVN 10583-1 (ISO/IEC 9834-1 | Recommendation ITU-T ).