TAILIEUCHUNG - Một số vấn đề cơ sở lý luận về kinh tế chất thải

Trong phạm vi bài viết, tác giả trình bày những nội dung nghiên cứu cơ bản về KTCT, mục đích, nội dung và phạm vi thực hiện. Qua đó giúp người đọc có đánh giá, nhìn nhận những điểm chung, điểm khác biệt giữa khái niệm KTCT với các khái niệm khác có liên quan. | Một số vấn đề cơ sở lý luận về kinh tế chất thải TRAO ĐỔI - THẢO LUẬN MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KINH TẾ CHẤT THẢI ThS. Hàn Trần Việt1 ThS. Vũ Đăng Tiếp2 Trong bối cảnh công tác quản lý môi trường đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức như hiện nay thì việc nghiên cứu, đề xuất các giải pháp quản lý tổng hợp môi trường đang được các nước, các tổ chức trên thế giới tập trung và phối hợp thực hiện. Trong xu thế đó, tại Việt Nam cũng đang triển khai và áp dụng tổng thể các giải pháp khác nhau để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý môi trường, trong đó có nội dung về quản lý chất thải, với việc áp dụng công cụ kinh tế trong quản lý môi trường. Với mục tiêu tạo ra những giá trị kinh tế trong quy trình quản lý tổng hợp chất thải rắn, kinh tế chất thải (KTCT) được xem như một trong những giải pháp để tháo gỡ một số khó khăn trong công tác quản lý chất thải rắn hiện nay. Trong phạm vi bài viết, tác giả trình bày những nội dung nghiên cứu cơ bản về KTCT, mục đích, nội dung và phạm vi thực hiện. Qua đó giúp người đọc có đánh giá, nhìn nhận những điểm chung, điểm khác biệt giữa khái niệm KTCT với các khác niệm khác có liên quan. 1. Khái niệm về KTCT Quyết định của các doanh nghiệp trong quản lý chất thải đó là khả năng sinh lời, khi đó lợi ích sẽ lớn hơn KTCT là một khái niệm mới, có mối liên hệ mật chi phí, doanh nghiệp có thể giảm được chi phí và tăng thiết với nội dung của kinh tế môi trường, kinh tế học. năng suất bằng việc giảm sử dụng nguyên vật liệu đầu Hiện nay, có những khái niệm và quan điểm khác vào trong quá trình sản xuất. nhau về KTCT nếu xét về đối tượng nghiên cứu, quan điểm tiếp cận hay phương án thực hiện. Theo Giáo trình KTCT của Nguyễn Đình Hương có nêu: KTCT nghiên cứu về sự lựa chọn của Theo OECD (2004), KTCT có thể hiểu là một giải con người trong việc giảm lượng phát thải và xử lý pháp giúp cân bằng giữa lợi ích và chi phí trong quản chất thải nhằm phục vụ lợi ích của .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.