TAILIEUCHUNG - Pháp luật xử lý vi phạm hành chính về quản lý chất lượng không khí và quy hoạch bảo vệ môi trường

Bài viết sẽ phân tích một số khía cạnh về đặc điểm, hạn chế của pháp luật XLVPHC về QLCLKK và thực hiện quy hoạch BVMT và đề xuất một số giải pháp, khuyến nghị. | Pháp luật xử lý vi phạm hành chính về quản lý chất lượng không khí và quy hoạch bảo vệ môi trường PHÁP LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ VÀ QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ThS. Lê Thị Hằng1 Quy hoạch nói chung, quy hoạch bảo vệ môi trường (BVMT) nói riêng là công cụ đặc biệt quan trọng trong công tác quản lý nhà nước, đặt ra những nền tảng cơ bản cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh và BVMT. Vi phạm quy hoạch, phá vỡ các quy hoạch đã được phê duyệt nhiều trường hợp dẫn đến hậu quả nặng nề cho môi trường nói chung và cho môi trường không khí nói riêng. Điều đó cho thấy yêu cầu cần thiết phải xác định các chế tài xử lý vi phạm về quy hoạch BVMT góp phần thực hiện nghiêm kỷ luật quy hoạch và giữ gìn cho môi trường xanh - sạch - đẹp. Thực tế thời gian qua cho thấy, vi phạm quy định về quản lý chất lượng không khí (QLCLKK) ở Việt Nam đang có xu hướng gia tăng tại các đô thị lớn và khu công nghiệp. Tình hình trên do những nguyên nhân khác nhau, trong đó có sự thiếu hụt của quy hoạch BVMT và bất cập của các quy định hiện hành về xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) về QLCLKK. Bài viết sẽ phân tích một số khía cạnh về đặc điểm, hạn chế của pháp luật XLVPHC về QLCLKK và thực hiện quy hoạch BVMT và đề xuất một số giải pháp, khuyến nghị. 1. Đặc điểm của pháp luật XLVPHC trong XLVPHC về QLCLKK, bao gồm hệ thống các hoạt QLCLKK động của các chủ thể mang quyền lực nhà nước, bắt đầu từ khi phát hiện ra VPHC và kết thúc khi cá nhân, QLCLKK đóng vai trò quan trọng trong công tác tổ chức VPHC về QLCLKK đã thực hiện xong quyết BVMT, đặc biệt là triển khai các quy định của Luật định XLVPHC. BVMT năm 2014 nói chung và thực hiện Quy hoạch BVMT nói riêng. Chất lượng môi trường không khí ở Thứ hai, cơ sở của XLVPHC về QLCLKK là VPHC Việt Nam được theo dõi, đánh giá dựa trên số liệu quan đã xảy ra trên thực tế nhưng đã được quy phạm pháp trắc môi trường định kỳ hàng năm của hệ thống quan luật về BVMT dự .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.