TAILIEUCHUNG - TCVN 10583-3:2014

Tiêu chuẩn TCVN 10583-3:2014 quy định các thủ tục bổ sung và sửa đổi các mục nhập trong “Sổ đăng ký của các cung bên dưới cung mức trên cùng với giá trị nguyên sơ cấp là 2” và các thủ tục công bố các mục nhập này. | TCVN 10583-3 2014 TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10583-3 2014 ISO IEC 9834-3 2008 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - LIÊN KẾT HỆ THỐNG MỞ - THỦ TỤC ĐIỀU HÀNH CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ OSI - PHẦN 3 ĐĂNG KÝ CÁC CUNG ĐỊNH DANH ĐỐI TƯỢNG BÊN DƯỚI CUNG MỨC TRÊN CÙNG DO ISO VÀ ITU-T QUẢN TRỊ Information technology - Open systems interconnection - Procedures for the operation of OSI registration authorities - Part 3 Registration of object identifier arcs beneath the top-level arc jointly administratered by ISO and ITU-T Lời nói đầu TCVN 10583-3 2014 hoàn toàn tương đương với ISO IEC 9834-3 2008 TCVN 10583-3 2014 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN JTC 1 Công nghệ thông tin biên soạn Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Lời giới thiệu Bộ tiêu chuẩn TCVN 10583 ISO IEC 9834 Công nghệ thông tin - Liên kết hệ thống mở gồm các tiêu chuẩn sau đây 1. TCVN 10583-1 2014 ISO IEC 9834-1 2012 Công nghệ thông tin - Thủ tục điều hành của cơ quan đăng ký định danh đối tượng - Phần 1 Thủ tục chung và các cung trên cùng của cây định danh đối tượng quốc tế 2. TCVN 10583-2 2014 ISO IEC 9834-2 1993 Công nghệ thông tin - Liên kết hệ thống mở - Thủ tục điều hành của cơ quan đăng ký OSI - Phần 2 Thủ tục đăng ký cho kiểu tài liệu OSI 3. TCVN 10583-3 2014 ISO IEC 9834-3 2008 Công nghệ thông tin - Liên kết hệ thống mở - Thủ tục điều hành của cơ quan đăng ký OSI - Phần 3 Đăng ký các cung định danh đối tượng bên dưới cung mức trên cùng do ISO và ITU-T quản trị 4. TCVN 10583-4 2014 ISO IEC 9834-4 1991 Công nghệ thông tin - Liên kết hệ thống mở - Thủ tục điều hành của cơ quan đăng ký OSI-Phần 4 Sổ đăng ký của hồ sơ VTE 5. TCVN 10583-5 2014 ISO IEC 9834-5 1991 Công nghệ thông tin - Liên kết hệ thống mở - Thủ tục điều hành của cơ quan đăng ký OSI - Phần 5 Sổ đăng ký xác định đối tượng điều khiển VT 6. TCVN 10583-6 2014 ISO IEC 9834-6 2005 Công nghệ thông tin - Liên kết hệ thống mở - Thủ tục điều hành của cơ quan đăng ký OSI - Phần 6 Đăng ký quá trình ứng dụng và thực thể ứng .